Gylling Vandværk

Søbyvej 8, 8300 Odder (Jupiter ID 79203)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 20. november 2014

Boringer God
Kildepladsen Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet Ikke tilfredsstillende
Rentvandskvalitet Ikke tilfredsstillende
Forsyningssikkerhed Ikke tilfredsstillende

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 163.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner boliger, landbrugsejendomme og andre erhverv.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 108.344 og 108.384. Boring DGU nr. 108.344 blev udført som erstatningsboring i april 2011 for boring DGU.nr 108.163. Boring DGU nr. 108.163 blev i første omgang overboret da en prøvepumpning viste at boringen var utæt. Overboringen af boringen gav ikke tilstrækkelig vand, hvorfor erstatningsboringen blev udført. Boring DGU nr. 108.344 er filtersat i 3 niveauer, F1 12,2-18,2 m u.t., F2 12,1-14,6 m u.t. og F3 8-9 m u.t. Der udføres indvinding fra F1. F3 anvendes til observation. Boring DGU nr. 108.384 er udført som overboring af boring DGU nr. 108.76 i 2013. Boringen er sat i drift i september 2014. Data forefindes i Jupiter under boring DGU nr. 108.76.

Boringerne ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer og parceller.
Kildepladsen og råvandsstationen er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1938. I 2005 har vandværket renoveret udpumpningsanlægget og etableret en rentvandsbeholderen. Taget på vandværksbygningen er renoveret i 2012.

Råvandet ledes til rentvandsbeholder og udpumpes til forbruger. Der foretages ingen vandbehandling.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i acceptabel til god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst. Fuger i facadevægge er i dårlig stand.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,3 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Ledningsnettet er etableret fra midt i 1930'erne og fremefter. Hovedparten er fornyet eller udbygget indenfor de sidste 30 år. Ledningsnettet består af PVC. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet kendes ikke nøjagtigt, men vurderes at være beskedent. Ledningsnettet vurderes at være i rimelig til god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er ikke tilfredsstillende i begge boringer. Råvandet er af vandtype A. Indholdet af nitrat og sulfat ligger på omkring hhv. 27-35 og 60-65 mg/l. Råvandet er således tydeligt påvirket af aktiviteter på overfladen. Ammonium, jern og mangan kræver ikke vandbehandling. Der er påvist BAM. Indholdet viser en tydelig faldende tendens fra 0,8 µg/l i 1999 til 0,083 µg/l i 2013.

Rentvandskvaliteten er ikke tilfredsstillende. I rentvandet ligger indholdet af nitrat på 30-35 mg/l. Der er påvist enkelte overskridelser af Kimtal 37 ºC i 2013 og 2015. Indholdet af BAM viser et fald fra 0,34 i 2002 til seneste måling i 2015 på 0,099µg/l. Samtlige målinger ligger under grænseværdien efter 2013. Der har været konstateret DEIA i rentvansprøver i 2012 og 2013.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes ikke at være tilfredsstillende. Vandværket har 2 boringer, begge med en ikke tilfredsstillende råvandskemi og beliggende på samme kildeplads.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har ingen vandbehandling men en rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har ingen beredskabsplan men aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes ingen mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • Øge forsyningssikkerheden
  • Renovering af fuger i udvendige facadevægge
  • Etablering af alarm på boringer og vandværk

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.