Udledning til vandmiljøet

For at beskytte vandmiljøet mest muligt, er det vigtigt at vide hvor, hvordan og hvor meget spildevand, som afledes til vandløb, søer og kystområder. Det har betydning for miljøtilstanden i vandområderne, og i kystområderne også for badevandskvaliteten.

Vandområder (recipienter) modtager både regnvand, renset- og urenset spildevand. Det urensede spildevand er mest problematisk, fordi det påvirker miljøtilstanden i recipienten negativt. Udløb fra kloaksystemet til recipient sker, når der løber regnvand fra separatkloakerede områder, og når der sker et overløb af regnvand, som er blandet med spildevand fra de fælleskloakerede områder.

Udløbet af regn- og spildevand til vandmiljøet påvirker vandkvaliteten og miljøtilstanden negativt. Derfor kan der i forbindelse med overløb fra fællessystemer være anlagt bassiner, som har til formål at begrænse udløbet af spildevand til recipienterne. Ved flere regnvandsudledninger er der ligeledes anlagt bassiner til forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det udledes til recipienten. Er bassinet anlagt som tørt, beskyttes recipienten mod høje vandføringer, idet regnvandet ved store afstrømninger afledes til bassinet. Er bassinet anlagt vådt, dvs. med permanent vandspejl, sker der både en rensning og forsinkelse af regnvandet inden udledning til recipienten.

Udløbsskema i Læs mere indeholder en liste over udledninger til recipienter og udledte mængder af næringsstoffer fra de regnbetingede udledninger.

Fordelingen af de forskellige typer af udløb ses af nedenstående tabel.

Regnbetingede udløb Antal
Overløb fra fælleskloak med sparebassin 2
Overløb fra fælleskloak uden sparebassin 11
Udløb fra regnvandskloak med bassin 36
Udløb fra regnvandskloak uden bassin 101
I alt 150

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015