Delvis udtræden

I henhold til gældende lovgivning og Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, er det muligt for grundejere at udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen.

Forudsætningen herfor er generelt, at der skal være hjemmel til det i gældende spildevandsplan, at kloakforsyningen skal have en økonomisk gevinst heraf samt give accept af en delvis udtræden. Spildevandsplanen udpeger ikke ejendomme med mulighed for helt at udtræde af kloakforsyningen.

Delvis udtræden for regnvand kan efter gensidig aftale mellem Odder Kommune og Forsyningen ske i følgende situationer:

  • Ved udførelse af separatkloakering i eksisterende fælleskloakerede områder.
  • Ved kloakering af områder, der ikke tidligere har været kloakeret og som i spildevandsplanen er udlagt til separatkloakering.

Forudsætningen herfor er, at Forsyningen kan dokumentere en besparelse og at der indgås en skriftlig aftale herom mellem den enkelte grundejer og Forsyningen. Ved en ejendoms udtræden med regnvand eller fraskrivelse af retten til regnvandsafledning, kan Forsyningen tilbagebetale indtil 40 % af tilslutningsbidraget, jf. Betalingsvedtægt.

Der er i spildevandsplanen udpeget områder, hvor udtræden for regnvand er mulig, og udtræden kan af Forsyningen administrativt håndteres som anført ovenfor. Der gælder generelt at eksisterende fælleskloakerede oplande vil udgøre områder for mulig delvis udtræden af kloakforsyningen for tilledning af regnvand. Spildevandsplanens oplysninger om kloakeringsprincipper tilrettes på grundlag af de indgåede skriftlige aftaler om delvis udtræden.

Grundejerne skal selv betale for de nødvendige ændringer på egen grund. Ændringerne vil i de fleste tilfælde omfatte adskillelse af spildevand og regnvand samt etablering af regnvandsfaskine eller anden form for LAR-løsning.

Inden udtræden for regnvand og etablering af anlæg, skal det sikres, at jordbunden er egnet til nedsivning.

Statisk kort

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015