Passagebidrag

Ved etablering af forsyningsledninger ud til ejendomme i det åbne land, som skal overgå fra egen drikkevandsindvinding til forsyning fra et vandværk, kan vandværket i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 3 opkræve et passagebidrag fra disse ejendomme til ledningsanlægget samt eventuel stikledningsbidrag. Det gælder situationer, hvor der er tale om en længere ledningsstrækning, der passerer flere ejendomme med dårlig vandkvalitet.

Vandværkerne kan således kun opkræve passagebidrag ved ejendomme med dårlig vandkvalitet. Størrelsen af passagebidraget følger vandværkets takster for de forskellige ledningsbidrag ved tilslutning til vandværket. Det kan betyde, at et vandværk ved etablering af en længere ledningsstrækning med passage af enkeltindvindere med god vandkvalitet må budgettere med et underskud.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Vandforsyningslovens § 53a vælge at yde støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur. Denne støtte kan ydes ved at "stå i forskud" på ejendomme, hvor der ikke kan opkræves passagebidrag på en længere ledningsstrækning. Forskuddet til vandværker består af hovedanlæg-, forsynings- og ledningsbidrag, som den enkelte ejendom skulle have betalt på etableringstidspunktet.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.