CO2 reduktion i Odder Kommune

Odder Kommune får udarbejdet et energi- og klimaregnskab hvert andet år. Den Strategiske Energi og -Klimaplan er baseret på det nyeste klimaregnskab fra 2018. Året 1990 er valgt som basisår for sammenligningens skyld, idet 1990 også er basisår i mange andre klima-sammenhæng, i Danmark og internationalt.

Odder Kommunes Energi- og Klimaregnskab 2018 giver et overblik over klimagasudledninger i kommunen som geografisk enhed i 2018. I regnskaberne er medregnet de aktivitetsafhængige udledninger fra kommunen, dvs. udledninger, der stammer fra det energiforbrug som kommunens borgere og virksomheder har, herunder energiforbrug til transport, udledninger der kan henføres til kommunens affalds- og spildevandsproduktion, landbrugets udledninger, samt udledninger fra anden arealanvendelse og industriens udledninger.

Odder Kommunes samlede CO2-udledning i 2018 er opgjort til 192.219 ton. Hvilket betyder at udledningen af CO2 siden 1990 er reduceret med ca. 35% inden for kommunegrænsen.

CO2-udledning fordelt på sektorer

1000 tons CO2 i 1990 1000 tons CO2 i 2018
Planteavl 33 23
Dyrehold 45 44
Industrielle processer 3 3
Transport 49 62
Øvrig energisektor 132 30
Arealanvendelse 26 26
Affald, Spildevand og tilfældige brænde 7 4
I alt 295 192

 

I perioden fra 1990 til 2018 er udledningerne fra især øvrig energisektor reduceret markant. Det skyldes hovedsageligt at Odder Forsyning har en aftale med Kredsløb Aarhus, der er overgået fra fossilt brændsel til biomasse i produktionen af fjernvarme.

I 2018 er transport- og landbrugssektorerne (planteavl og dyrehold) blevet helt dominerede for udledningerne. Transportsektorens andel af udledningerne i 2018 udgør 32%. Det skyldes hovedsageligt, at der i perioden er sket en øget personbiltransport og øget flytrafik. Som skemaet viser har der ikke været de store ændringer inden for landbrug og arealanvendelse. De samlede udledninger fra landbrug og arealanvendelse udgør 49% af udledningerne. 

Tilsammen udgør transport og landbrug/arealanvendelse samlet 155.000 ton CO2-ækv. ud af i alt 192.000 ton – svarende til 81%.

Omregnet betyder det, at den enkelte borger i Odder Kommune i dag giver anledning til udledning af ca. 8 tons CO2. Hvis vi skal nå i målet om 70% reduktion (i forhold til 1990) må den enkelte borger i 2030 max. udlede det der svarer til lige under 4 ton CO2. Der er derfor fortsat behov for at reducere udledningen af CO2.

 

Scope 1, 2 og 3

I denne klimaplan er der først og fremmest fokus på den udledning, der sker her i Odder Kommune som geografisk område (”Scope 1” og ”2”). Denne fordeling er fastlagt efter FN’s opgørelsesmetode, der vægter en global fordeling af CO2 udledning. Udfordringen er, at der ikke bliver taget højde for den udledning, der sker ved forbrug af varer, der er produceret uden for kommunens eller landets grænser (”Scope 3).

Udledninger, der sker ved den enkelte indbyggers forbrug af varer er derfor ikke medregnet i opgørelsen for Odder Kommune, men tæller med der hvor produktionen har fundet sted. F.eks. tæller de udledninger der stammer fra produktion af en bil i udlandet ikke med, selv om det er brugeren af bilen, der er årsag til at udledningerne er sket.

Odder Kommune mener, at det er vigtigt at adressere de forbrugsmæssige klimaeffekter, selvom de ikke tæller med i regnskabet. Derfor har kommunen valgt at arbejde med mål for ændret forbrugsadfærd, og at inddrage disse i den strategiske energi- og klimahandleplan. Forbrugsændrende indsatser og handlinger hører til den del af Scope 3, der ikke indgår i klimaregnskaber, og derfor er der ikke beregnet klimaeffekt af handlingerne i handlingsplanen for hvordan vi når reduktionsmålene.