Renovering og separering

Ved ændring i kloakeringsprincip i et opland fra fælleskloak til separatkloak skal ejerne i det pågældende opland, for egen regning sikre, at den del af kloakken som er privatejet kloak opdeles i to rørledninger til henholdsvis husspildevand og regnvand (separering af privat kloak).

Odder Spildevand vil forud for påbegyndelse af kloakarbejde informere ejere i det pågældende område om betydningen af omlægningen af kloakken. Efter udført kloakprojekt informerer Odder Spildevand ejerne om, at arbejdet med hovedkloakken er afsluttet, samt at der til en given frist skal ske korrekt tilslutning til det ny kloaksystem.

Dokumentation for korrekt udført separering af privat kloak sker ved skriftlig færdigmelding fra autoriseret kloakmester, fremsendt til Odder Kommune. Færdigmelding som ikke må være ældre end et år fra påbegyndelse af Odder Spildevands kloakeringsprojekt. Dato for påbegyndelse regnes fra fremsendelse af underretningsbrev fra Odder Spildevand om det forestående projekt.

Odder Spildevand fremsender liste til Odder Kommune over omfattede matrikler i kloakeringsprojektet. Denne liste er kommunens værktøj til afslutning af projekt, dvs. når alle ejendomme er dokumenteret separeret og tilsluttet, afsluttes kloakeringsprojektet. Fremsendes ingen dokumentation for udført separering af privat kloak vil Odder Kommune håndhæve kravet om tilslutning efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven.

Nybygning og renovering
Det anbefales at husejere i kommunen, ved nybyggeri og ved væsentlig ombygning af afløbssystemet, separerer regn- og spildevandet på ejendommen.
Dette er en fremtidssikring, hvorved husejeren imødegår oversvømmelser, og undgår senere at skulle ændre til separatsystem med følgende større ulemper og udgifter. En yderligere anbefaling er at undersøge mulighederne for at anvende LAR til håndtering af regnvand på ejendommen, dette bør ske i samarbejde med både kloakmester og Odder Spildevand. Beskrivelse af LAR findes under Håndtering af regnvand.

Renovering
Ved renoveringer i Forsyningens hovedkloak anbefales grundejere at renovere og/eller kvalitetssikre egen kloak, dvs. gennemgå egen kloak for eventuelle fejl og skader, eventuelt i samarbejde med autoriseret kloakmester.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015