Det kan vi gøre

• Henlæg arealer som får lov til at springe i skov ved naturlig succession

• Lav skovrejsning på arealer, hvor man ønsker drikkevandsbeskyttelse og på omdriftsarealer

• Plant mange forskellige arter af hjemmehørende træer og buske, der er robuste og som har spiselige bær og frugter til både mennesker og dyr

• Anlæg brede og robuste skovbryn med hvidblomstrende buske, der sætter bær og giver skjul og ynglemuligheder for bl.a. småfuglene,

• Sløjf evt. dræn og tilkast grøfter på skovrejsningsarealer, så der er basis for udvikling af våde/fugtige levesteder som enge, skovmoser og skovsøer

• Undlad at tilplante lavninger men lad dem udvikle sig til vådbundsarealer

• Udlæg arealer til skovlysninger ved skovrejsning

• Skab levesteder for svampe og insekter på skovrejsningsarealer ved at udlægge delvist nedbrudte kævler eller stammer fra en gammel skov

Gammel kævle med tøndersvamp kan kick-starte biodiversiteten på skovrejsningsarealer

• Lav stendiger, som er vigtige levesteder for firben, padder og små pattedyr,

• Lav jorddiger, som har stor betydning for insekter

• Efter 10-15 år kan der på skovrejsningsarealer laves højstubbe af f.eks. birk (træer fældet i 3-4 meters højde ), der er hurtigt voksende.  Herved skabes en genvej til  spætter,  der vil bane vejen for en lang række andre arter

• Opsæt redekasser til småfugle, falke og ugler

• Etabler lunde hvor forældre kan plante et træ for deres nyfødte barn (pil, eg, hvidtjørn)

 

 

 

 

Tilskud til skovrejsning

Hos Landbrugsstyrelsen er der mulighed for at søge om tilskud til skovrejsning, du kan læse mere her om ordningen Tilskud til privat skovrejsning.

Plant for vildtet

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

National Skovfond

Regeringen har afsat 100 millioner kroner til at starte en national skovfond, som private, virksomheder, kommuner og andre kan støtte for f.eks. at rejse mere skov til gavn for klimaet og en grønnere fremtid. Ordningen forventes at åbne i løbet af 2020.