Baggrund for planen

I indsatsområderne i OSD Boulstrup er der fundet nitrat og flere steder også pesticider i det øverste grundvandsmagasin. Disse stoffer udgør således den største risiko for forurening af grundvandet. Dette betyder også, at de konkrete indsatser i området skal fokuseres mod at sikre, at nitrat- og pesticidbelastningen nedbringes i de dele af indsatsområdet, hvor grundvandet risikerer at blive yderligere forurenet.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 1319 fra 2011 fastsætter nærmere retningslinjer for indsatsplanerne, herunder krav til planernes indhold og behandling. Blandt andet fremgår det, at der forud for indsatsplanen skal foreligge en beskrivelse af grundvandsmagasinerne og deres beskyttelse. Disse forhold er beskrevet i indsatsplanen fra 2004, der i denne plan er opdateret af Odder Kommune med aktuel viden om vandkemiske forhold og arealanvendelsen samt ændrede indvindingsforhold. Endvidere er planen suppleret med den viden, der fremgår af redegørelsen fra Naturstyrelsen i 2011 i det område, der benævnes Boulstrup Vest, og ikke mindst af Naturstyrelsens justerede udpegning af indsatsområdet fra december 2012. Det tidligere OSD Boulstrup sammen med Boulstrup Vest omtales herefter som OSD Boulstrup.

I Indsatsplanen fra 2004 for det daværende Indsatsområde i OSD Boulstrup er der angivet en række retningslinjer og anbefalinger til gennemførelse i Indsatsområdet. Disse tiltag er kun i mindre omfang ført ud i livet, og Odder Kommune ønsker nu som grundvandsmyndighed en samlet opdateret plan for det nye udvidede indsatsområde i OSD Boulstrup samt for de prioriterede områder. Samtidig ønsker kommunen at sikre, at de foreslåede tiltag er begrundet i en konkret risiko for grundvandet, og at tiltagene lader sig gennemføre i praksis.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til paragraf 13 i vandforsyningsloven for så vidt angår indsatsområderne og i henhold til paragraf 13a for så vidt angår de prioriterede områder.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015