Forvaltning

Odder Kommunes forvaltningsplan for grøftekanter

Odder Kommune har en plan for forvaltning af grøftekanter, som under hensyntagen til trafiksikkerheden, i videst mulige omfang skal bidrage til at øge biodiversiteten i kommunens grøftekanter og på rastepladser. En større biodiversitet vil også forbedre grøftekanternes funktion som spredningskorridor for planter og dyr mellem naturområder.

En række tiltag skal bidrage til at skabe bedre forhold for de vilde dyr og planter i grøftekanten. Langs udvalgte vejstrækninger gennemføres en slåningspraksis, som ved forsøg i Herlev Kommune, har vist sig at øge biodiversiteten i næringsrige grøftekanter.  Ved udvalgte arealer som f.eks. rastepladser og oversigtsarealer, vil der først blive slået sent efterår. Effekten af fjernelse af det afklippede materiale undersøges på tre forsøgstrækninger og i forbindelse med anlægsarbejder, som berører grøftekanter, udføres forsøg med afskrælning af muld og udvikling af grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter.

Planen beskriver også, hvorledes private lodsejere må pleje grøftekanterne ud for deres ejendomme, samt praksis for brug af sprøjtemidler på kommunens arealer.

Forsøg med udsåning af vilde planter

Odder Kommune har  lavet forsøg med udsåning af frøblandinger med hjemmehørende arter på et par strækninger, dels langs Grobshulevej i 2015, dels langs Snærildvej i 2017. De første år efter udsåning var resultatet på Grobshulevej ikke særlig godt, da de udsåede blomster havde vanskeligt ved at etablere sig. I 2019 og 2020 vokser der dog mange blomster på denne strækning. 

Grøftekanten langs Grobshulevej med blomstrende dagpragtstjerne og hvid okseøje. Foto: Lisette Søgaard

Langs Snærildvej var den udsåede strækning i 2019 domineret af almindelig kællingetand, hvilket ofte er observeret ved udsåning af frøblandinger med denne art. Udsåning af blomster er meget dyr og lykkes ikke altid. På baggrund heraf samt et ønske om ikke at forårsage floraforfalskning, vil der ikke ske yderligere udsåning af blomsterblandinger i grøftekanter.

Grøftekanten langs Snærildvej, hvor der er udsået frøblanding med hjemmehørende arter, er domineret af almindelig kællingetand. Foto: Merete Johannsen.

 

 

 

Plan for forvaltning af grøftekanter:

Se Odder Kommunes plan for forvaltning af grøftekanter