Forvaltning af vandløb

Vandløbsloven omfatter alle vandløb, og har ifølge § 1 til formål at opretholde vandløbs evne til at aflede vand samtidig med at der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbene. 

Kommunen er myndighed på vandløbsloven, der er gældende for offentlige og private vandløb, både åbne og rørlagte vandløb. Kommunens myndighedsarbejde består af administrative opgaver og praktiske opgaver.

De administrative opgaver består blandt andet af, at:

  •  Udarbejde regulativer for de offentlige vandløb
  •  Behandle ansøgninger 
  •  Besvare og behandle henvendelser

Det praktiske arbejde består blandt andet af, at:

  • Vedligeholde offentlige vandløb
  • Føre tilsyn med vandløb
  • Lave projekter til forbedring af vandløb

For mere information om kommunens administrative opgaver og praktiske opgaver henvises til Odder Kommunes hjemmeside om vandløb  

Tilladelser til naturforbedrende projekter i vandløb

Hvis du ønsker at forbedre biodiversiteten i dit vandløb er det hos kommunen, at du skal søge om tilladelse ift. vandløbsloven. Forbedring af biodiversitet i vandløb kan b.la. være gennem restaureringsprojekter med forbedring af de fysiske bundforhold med grus, sten og træ, genslyngning af vandløb, åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af fysiske spærringer m.m. 

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven ifølge vandløbslovens § 2, men flere vandløb er også udpeget som beskyttet naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må udføres ændringer på de vandløb uden en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

Vådområdeprojekter

Odder Kommune har i 2015 gennemført et 76,5 ha stort vådområdeprojekt i Odder ådal mellem Odder by og Assedrup. Projektet var en del af de statslige vandplaner og har til formål at forbedre vandmiljøet i Norsminde Fjord og de omkringliggende kystvande, ved at reducere udledningen af kvælstof til Odder Å og Rævs Å. I projektet blev vandløbene Odder Å, Rævs Å og Kragebæk genslynget i ådalenes laveste tracé. De fleste dræn og grøfter i projektområdet blev afbrudt inden udløb til de åbne vandløb. Endvidere blev de arealer der tidligere var i drift, og som lå inden for projektområdet, udtaget til projektjord med mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af græsning og høslet.

Som et led i de statslige vandplaner er Odder Kommune forpligtet til at reducere udledning af kvælstof til Norsminde Fjord. Her er det nye udløb fra Odder Å til Rævs Å i forbindelse med genslyngning af vandløbene i vådområdeprojektet Odder Ådal.

Samarbejdsprojekter med Odder Sportsfiskerforening

Odder Kommune har gennemført flere samarbejdsprojekter med Odder Sportsfiskerforening som bl.a. vandpleje med flytning af "gode" vandløbsplanter som vandranunkel til nyetablerede vandløbsstrækninger, udlægning af gydegrus og optælling af ørreder ved elfiskeri.

Medlemmer fra Odder Sportsfiskerforening planter vandløbsplanter ud i et nyt forløb af Odder Å i forbindelse med vådområdeprojektet i Odder Ådal. Planterne vandranunkel plantes ud som led i vandpleje og som forsøg på at undgå indvadering af vandplanten pindsvineknop. Pindsvineknop er en vandplante, der har negativ betydning for afstrømning af vand i vandløb. Vandranunkel er hentet på en anden vandløbsstrækning i Odder Å.

Vandområdeplaner

Formålet med vandområdeplanerne er at forbedre og sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne indeholder målsætninger og vurderinger af tilstand på vandområder i kommunen samt krav om indsatser på områder inden for både spildevand, grundvand, søer, kystvande og vandløb. Der er i vandområdeplanerne krav om, at indsatserne skal gennemføres inden for en given tidsramme og økonomi.

Inden for vandløbsområdet er der i vandområdeplanerne udvalgte vandløb, der er målsatte til at opnå en god økologisk tilstand. Du kan se de målsatte vandløb på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For de vandløb der ikke opfylder målsætningen om god økologisk tilstand, er der i vandområdeplanerne udpeget konkrete indsatser, for at forbedre vandløbenes tilstand og derved sikre målopfyldelse med god økologisk tilstand i vores vandløb. Det skal bl.a. opnås gennem yderligere forbedring af de fysiske forhold, og fjernelse af spærringer i vandløbene. Men også øvrige faktorer som spildevandsindsatsen med at stoppe tilførslen af spildevand til vandløb, har stor indflydelse på målopfyldelse i vores vandløb. 

Odder Kommune har pligt til at udføre de indsatser om fysiske forbedringer på vandløb, der er beskrevet i planerne. Kommunen har herigennem mulighed for at forbedre biodiversiteten i de målsatte vandløb.  

Vandområdeplanerne er opdelt i planperioder:

Vandplan 1 planperiode 2009-2015 Den første afsluttede vandplan
Vandplan 2 planperiode 2015-2021 Den gældende vandplan
Vandplan 3 planperiode 2021-2027 Den kommende vandplan

I vandplan 2 fremgår det, at Odder Kommune har krav om at gennemføre flere indsatser på flere vandløb jf. Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15/12-2017. Indsatserne er typisk genslyngning eller restaurering af vandløb med udlæg af groft materiale eller fjernelse af fysiske spærringer. Indsatserne for den konkrete vandplanlægning for vandområdeplan 2015-2021 fremgår af MiljøGIS-kortet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Odder Kommune har gennemført 4 indsatser fra vandområdeplanerne, med fjernelse af spærringer på hhv. Odder Å og Kragebæk.

Som et led i de statslige vandplaner er Odder Kommune forpligtet til at sikre fri fiskepassage i Odder Å. Her er det Odder Å et år efter fjernelse af spærringer ved Fillerup Mølle. Foto: Lisette Søgaard.

Forud for vandplan 3, har kommunerne fået til opgave fra Miljøstyrelsen, at indsende forslag til indsatser om fysiske forbedringer på vandløb, der er i risiko for ikke at opnå målsætningen om god økologisk tilstand. Der er i den forbindelse nedsat vandråd til at rådgive kommunerne om prioritering af vandområder, der bør forbedres og spærringer der bør fjernes. Arbejdet med vandråd forløber indtil november 2020.

Vandområdeplaner

Indsatserne for den konkrete vandplanlægning for vandområdeplan 2015-2021 fremgår af MiljøGIS-kortet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vandløbslovens § 1, LBK nr. 1217 af 25/11/2019 

§ 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.

Stk. 2. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

§ 2. Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Offentlige vandløb og private vandløb
Vandløb er opdelt i offentlige vandløb og private vandløb.

For hver af de offentlige vandløb er der et regulativ, der indeholder beskrivelse af vandløbet, bestemmelser for vedligeholdelse samt hhv. kommunens og lodsejers forpligtigelser. Hvis du er interesseret i at se et regulativ, kan du henvende dig til Odder Kommune ved mail: miljoe@odder.dk 

Alle vandløb ejes af bredejere. Odder Kommune har vedligeholdelsespligten på de offentlige vandløb. Private vandløb vedligeholdes af bredejere. I Odder Kommune er der 58 km offentlige vandløb og ca. 220 km private vandløb samt en ukendt mængde af dræn og grøfter.

Kort over offentlige private vandløb kan ses på Odder Kommunes hjemmeside om vandløb  

2 meter bræmme

Til vandløbet i landzone hører en vandløbsbræmme der udgør et 2 meter bredt bælte på hver side af vandløbet. Bræmmerne regnes fra vandløbets øverste kant (kronekant). Bræmmerne skal fremstå som et udyrket areal med naturlig græs-, urte, og trævegetation. Inden for 2 meter bræmmerne må der ikke foretages jordbehandling, plantning, terrænregulering m.m.

Vandløbsbræmmerne fungerer som en buffer til den omkringliggende dyrkede jord, og reducerer tilførsel af jord, næringsstoffer og sprøjtemidler til vandløbet. 2 meter bræmmerne beskytter vandløbet mod udskridninger og sikrer et bedre miljø for de dyr, som lever i og ved vandløbet. Samtidig er 2 meter bræmmerne vigtige spredningskorridorer for insekter og andre dyr.