Naturkvalitetsplan

I Kommuneplanenr står, at "Frem til vedtagelse af naturplanerne og en ny kommunal naturkvalitetsplan vil det tidligere Århus Amts Naturkvalitetsplan være gældende".

Det tidligere Århus Amts naturkvalitetsplan er fra 2005, og underbygger regionplanens målsætninger.

Naturkvalitetsplanen omfatter de arealer, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, dvs. heder, overdrev, moser, enge, strandenge og vandhuller.

Hovedprincippet i planen er, at beskyttelse af naturområder med mest værdifulde naturindhold prioriteres højst.

Naturkvalitetsplanen stiller krav til naturtilstanden på de beskyttede naturlokaliteter og påvirker dermed de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Odder Kommune vil derfor indarbejde hensynet til naturarealerne i spildevandsplanen, så det sikres, at regnbetingede udløb ikke hindrer målopfyldelse på naturlokaliteterne.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015