Vejklasseplan

Indledning 

Formålet med denne Vejklasseplan for Odder Kommune er at forbedre grundlaget for kommunens fortsatte planlægning og udvikling af de ca. 370 km kommuneveje.

Odder Kommune ophævede i januar 2012 kommunens hidtidige hastighedsplan, som var fra 2002. Planen indeholdt en hastighedsklassificering for kommunevejsnettet som grundlag for arbejdet med hastighedsbegrænsninger og fysiske tiltag i form af bump mv. på vejnettet.

Vejklasseplanen indeholder en funktionel vejklassificering og kan herved erstatte dele af den gamle hastighedsplan som grundlag for opstilling af forslag til fremtidige hastighedsbegrænsninger på kommunevejene.

Endvidere kan Vejklasseplanen bidrage til at skabe en klar sammenhæng mellem vejenes funktion og trafikkens størrelse og karakter samt blive et udgangspunkt for planlægningen af vejenes fysiske udformning og for vejvisningen til trafikmålene.

Vejklasseplanen vil samtidig have særlig betydning for arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen, der senest blev revideret i januar 2013. Her kan Vejklasseplanen bidrage til grundlaget for kommunens planlægning og forebyggelse af trafikulykker.

Generelt peger Vejklasseplanen på en opdeling af vejnettet i store veje - trafikveje, hvor biltrafikkens fremkommelighed prioriteres, og mindre betydende veje - lokalveje, hvor adgangsbetjening og det lokale miljø er det vigtigste.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.