Fysiske forbedringer på vejene

Indsatsområderne:

  • Trafiksikkerhed og tryghed på børnenes skolevej.
  • Forbedring af uheldsbelastede strækninger samt kryds med stor utryghed.

Ved disse 2 indsatsområder opnås der størst effekt for at forbedre trafiksikkerheden, ved fysiske forbedringer på vejene.

  • Hastighed.

Nedsættelse af hastigheden kan, foruden etablering af fysiske tiltag, også nås ved kampagner og undervisnin. Her kan effekten i nogle tilfælde kan være større end ved en fysisk forbedring af et vejstykke.

Kommunen vil gennemføre ombygninger på vejene, det omfatter:

  • Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger f.eks. hævede flader, bump, midterheller, dobbeltsidede forsætninger og andre chikaner.
  • Differentierede hastighedsgrænser.
  • Udbedring af nedslidte cykelstier samt etablering af nye cykelstier.
  • Bedre skiltning.
  • Ændringer i vejafmærkningen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.