Placering af udløb og overvågning af overløb

For at beskytte vandmiljøet mest muligt, er det vigtigt at vide hvor, hvordan og hvor meget spildevand, som afledes til vandløb, søer og kystområder. Det har betydning for miljøtilstanden i vandområderne, og i kystområderne også for badevandskvaliteten.

Som tidligere beskrevet modtager recipienterne både regnvand, renset- og urenset spildevand. Det urensede spildevand er mest problematisk, fordi det påvirker miljøtilstanden i recipienten negativt. Udløb fra kloaksystemer som indeholder opblandet husspildevand og regnvand (fælleskloak) sker specielt ved regnhændelser, hvor belastning af kloaksystemet af øget regnvandsvolumen bevirker, at der sker udløb af det spildevand som ikke kan rummes i kloakken.

For at Odder Kommune får et mere præcist billede af omfanget af overløb fra spildevandssystemet, og dermed spildevandsudledningen til Norsminde Fjord, har Odder Kommune indgået aftale med Odder Spildevand A/S, som foretager målinger af hyppighed og mængde på fem overløbsbygværker i Odder by.

Placeringen af overløbsbygværker, eksisterende udledningsplaceringer med planlagte ændringer eller nyetableringer ses på kortet herunder:

Statisk kort

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015