Kommunens som myndighed

Odder kommune arbejder for mere klimavenlig transport og gode forhold for klimavenlige trafikanter. Den kollektive trafik skal fortsat forbedres, og der arbejdes med stationsnærhed og pendlerparkering.

Derudover arbejdes der for etablering af flere el-ladestandere i kommunen, ligesom der også arbejdes med udbredelsen af forskellige mobilitetsfremmende systemer (Mass) i regi af Business Region Aarhus.

Som kommune har vi i vores lokalplanlægning, såvel som øvrige planer, fokus på at opfordre til det klimavenlige valg i forhold til byggeri og planlægning.

Vi har også fokus på at sikre nye boligområder med klimatilpasning blandt andet gennem afstrømning af regnvand på overfladen, og tilbageholdelse af regnvand i forsinkelsesbassiner. Rammerne for klimatilpasning fastlægges i en række planer. På øverste niveau er der vand- og naturplanerne, som indeholder rammer og bindinger, som klimatilpasningsplanen skal udarbejdes inden for og overholde. På mellem niveauet findes kommuneplanen, som udstikker retningslinjer og rammer for den efterfølgende detailplanlægning i lokalplaner. Derudover er der en stor sammenhæng til kommunens sektorplaner, som kan indeholde vigtige virkemidler til at realisere klimatilpasningsplanen. Dette kunne f.eks. være vandforsyningsplanen, spildevandsplanen eller beredskabsplanen.