Handleplan

Oversigt over risikoområder i klimatilpasningsplan 2022.

Nr.

Navn

Risiko for oversvømmelse

Hyppighed i år 2100

Kilde til oversvømmelser

Arealanvendelse i området

Bemærkninger

Handling

Ledende institution

1

Planlagt sommerhusområde ved Saksild

Mellem

Hvert 20. år

Havvand og grundvand

Sommerhusområde

Området ligger lavt og har en risiko for at blive oversvømmet fra havet.

Afværgeforanstaltninger skal defineres i lokalplan. Dette står også anført i Kommuneplan.

Kommunen (vilkår i lokalplan)

2

Havvand og bagvand i sommerhusområdet Dyngby Lyng

Mellem

Hvert 20. år

Havvand, grundvand og måske vandløb

Sommerhusområde

Oversvømmelser fra havet af de lavest liggende sommerhuse skal analyseres i en handleplan for kystnære områder i kommunen generelt.

Handleplanen udarbejdes indenfor de næste 5-10 år.

Kommunen

(Handleplan for kystområder)

3

Sommerhuse ved Lillemosevej i Dyngby Lyng

Mellem

Hvert 20. år

Nedbør og grundvand

Sommerhusområde

Sommerhusene ligger i en lavning. Ved nedrivning og nybyggeri skal der i byggesagsbehandlingen fastsættes sokkelkoter og terrænkoter så oversvømmelse af stueplan undgås.

Området er spildevandskloakeret.

Der skal igangsættes et arbejde, som fastlægger den fremtidige sokkelkote for hver ejendom indenfor området.

Kommunen (i byggesagsbehandling)

lodsejere

4

Hou Strandcamping

Lav

Hvert 10. år

Nedbør, stormflod og grundvand

Campingplads

Nyt boligområde planlægges i et oversvømmelsestruet område.

 

Området er spildevandskloakeret.

Terræn hæves i forbindelse med ny lokalplan for området, da der skal bygges sommerhuse/boliger. Skal koordineres med risikoområde 5 og 22.

Kommunen (vilkår i lokalplan)

 

5

Spøttrup strand

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør, stormflod og grundvand

Sommerhusområde

Sommerhusene ligger i små lavninger og kan oversvømmes ved kraftig nedbør. Strømningsveje ligger langs boliger i haver, hvilket vanskeliggør tiltag. Havet kan desuden stuve ind i området via udløbet af grøften.

Tiltag skal koordineres med indsatser i Udviklingsplan for Hou.

Området er spildevandskloakeret.

Der skal igangsættes et arbejde, som fastlægger den fremtidige sokkelkote for hver ejendom indenfor området. Skal koordineres med risikoområde 4 og 22.

Kommunen

(Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou + byggesagsbehandling)

SAMN

6

Egehovedet i Hou

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør

Offentlige bygninger og boliger

Hallen og flere af boligerne ligger i lavninger, som kan oversvømmes ved kraftig lokal regn.

Tiltag skal koordineres med indsatser i Udviklingsplan for Hou.

Området er separatkloakeret.

Det skal drøftes med SAMN om løsningen skal være eventuelt at hæve serviceniveauet.

Fremtidig dræning af området skal overvejes.

Skal koordineres med risikoområde 7, 8 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou)

SAMN

7

Villavej i Hou

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør og grundvand

Boliger

Området ligger i en lavning som kan oversvømmes ved kraftig regn. Modtager desuden regnvand fra opstrøms boligområde. Evt. udførelse af handling kan koordineres med område 6 i forbindelse med kloaksanering, men det er ikke givet at dette reducerer risikoen. Der er ingen hydraulisk sammenhæng mellem de to områder.

Tiltag skal koordineres med indsatser i Udviklingsplan for Hou.

Området er spildevandskloakeret.

Det skal drøftes med SAMN om løsningen er at separatkloakere, samt hvilket serviceniveau, der skal være.

Fremtidig dræning af området skal overvejes.

Skal koordineres med risikoområde 6, 8 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou)

SAMN

8

Sydlige Hou

Høj

Hvert 10. år

Hav, nedbør og grundvand

Tekniske anlæg, offentlige formål, erhverv og boliger

Området er udfordret af havet, grundvand og til dels nedbør. Klimatilpasningen skal koordineres med udviklingsplanen for Hou.

Området er dels spildevandskloakeret og dels separatkloakeret.

Handleplan kan udarbejdes for området i samarbejde med borgerne, hvor også grundvandsproblematikken indgår.

Området kan beskrives i revision af spildevandsplanen, evt. med drøftelse af serviceniveau for dette område.

Skal koordineres med risikoområde 6, 7 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou)

SAMN

9

Neder Randlev

Mellem

T=?

De hydrauliske beregninger på vandløb har ikke medtaget rørlagt vandløb under Neder Randlev. Det vides derfor ikke om kapaciteten af røret er tilstrækkelig.

Vandløb

Boliger

Boligerne ligger i en lavning, hvorunder der ligger et rørført vandløb. Lavningen kan derfor være udsat for risiko for oversvømmelse fra vandløbet hvis rørledningen ikke har kapacitet nok. Vandoplandet til vandløbet er 5,5 km2. Lavningen initieres af Balshavevej, der ligger højere end boligerne.

Kapaciteten af ledningen i forhold til vandløbsoplandet skal vurderes nærmere.

Kommunen

SAMN

10

Gylling

Mellem

Hvert 20. år

Vandløb

Boliger og offentligt område

Malskær bæk kan gå over sine bredder.

Vandløbets kapacitet skal vurderes nærmere.

Kommunen

11

Kalsemade

Mellem

Hvert 20. år

Hav og grundvand

Landejendomme

To store landejendomme kan oversvømmes, når havet stiger over digerne

Der planlægges ikke handlinger fra kommunens side

Private lodsejere

12

Bøgebjerg Bæk i Odder

Høj

Hvert 10. år

Nedbør og vandløb

Der er oversvømmelse fra nedbør hvert 10. år - og så er der vandløb i nærheden som kan spille ind. Der er taget udgangspunkt i den hændelser med højst hyppighed.

Erhvervsområde

Oversvømmelser på vestsiden af banen skyldes måske for lav kapacitet af kloakker eller underføringen af Bøgebjerg Bæk.

Området er hovedsageligt separatkloakeret.

Kapacitet af kloakker og underføringen undersøges nærmere.

Kommunen

SAMN

13

Erhvervsområde øst i Odder

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør

Erhvervsområde – eksisterende og planlagt

Erhvervsområdet har risiko for at bliver oversvømmet ved ekstremregn.

 

Området er separatkloakeret.

Erhvervsområdet lokalplanlægges, og i den forbindelse træffes der afgørelse om afværgeforanstaltninger. I denne forbindelse ses der på løsninger for oversvømmelse af boliger på den nordlige del af Nølevvej, som ligger opstrøms.

Kommunen

14

Nølevvej i Odder

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør

Boligområde

Boliger oversvømmes af internt vand. Strømningsveje ligger langs boliger i haver, hvilket vanskeliggør tiltag.

Området er separatkloakeret.

Der planlægges ikke handlinger fra kommunens side

Private lodsejere

15

Stenslund i Odder

Høj

Hvert 10. år

Nedbør

Offentligt område, Plejehjem

Stenslundscentret er i risiko for oversvømmelse ved ekstremregn.

Området er separatkloakeret.

Der skal udarbejdes en handleplan med nærmere analyse af tiltag og finansiering af løsninger.

private lodsejere

Kommunen

16

Odder Højskole

Mellem

Hvert 10. år

Nedbør

Offentligt område, Højskole

Privatejet skole som har risiko for at blive oversvømmet ved ekstremregn. Der er risiko for spildevand på terræn, da området er fælleskloakeret.

Der planlægges ikke handlinger fra kommunens side.

SAMN planlægger separatkloakering

Privat lodsejer

 

17

Lillegade og Banegårdsparken i Odder

Høj

Hvert 10. år

Nedbør

Baneareal og centerareal

Området er i risiko for at blive oversvømmet ved ekstremregn. Der er risiko for spildevand på terræn, da en del af området er fælleskloakeret.

Der skal udarbejdes en analyse af problemets omfang. På baggrund heraf kan beslutning om iværksættelse af handleplan med vurdering af tiltag og finansiering for løsninger tages. En handleplan skal koordineres med Helhedsplan for Banegårdsarealet og fremtidig kloakrenovering. Helhedsplanen for området forventes udarbejdet indenfor 2-3 år.

Kommunen 

(Helhedsplan for Banegårdsarealet)

SAMN

18

Boulevarden, Rodstensgade, Sønderbakken og Skovly i Odder

Høj

Hvert 10. år

Vandløb og nedbør

Der er oversvømmelse fra nedbør hvert 10. år - og så er der vandløb i nærheden som kan spille ind. Der er taget udgangspunkt i den hændelser med højst hyppighed.

Boligområde

Området har 3 lavninger, som kan blive udfordret, når kloakken ikke kan følge med. Der er risiko for spildevand på terræn. Ejendommene syd for Skovly kan blive påvirket af oversvømmelser fra Rævs Å.

Området er dels fælleskloakeret og dels separatkloakeret.

Der skal udarbejdes en analyse af problemets omfang. På baggrund heraf kan handleplan med nærmere analyse af tiltag og finansiering af løsninger udarbejdes.

Kommunen 

SAMN

19

Odder Å

Lav

Hvert 10. år

Vandløb og nedbør

Der er oversvømmelse fra nedbør hvert 10. år - og så er der vandløb i nærheden som kan spille ind. Der er taget udgangspunkt i den hændelser med højst hyppighed.

 

Tiltag fra Handlingsplan 2019 under realisering.

Området har blandede kloakeringsforhold. Der forekommer fælleskloak, hvorfor der kan forekomme spildevand på terræn.

Handlingsplan 2019 realiseres fortsat.

Kommunen

SAMN

(Medfinansieringsprojekt) 

20

Høghus, Vesterled og Jordstedsager i Odder

Mellem

Hvert 10. år

 

 

Nedbør

 

Høghus er udfordret med interne oversvømmelser, og strømningsvejen til det nordlige bassin. Vesterled er udfordret at overløb fra det sydlige bassin. Jordstedsager er udfordret af internt vand (muligvis også eksternt vand), da bygningerne er bygget sammen og afbryder strømningsveje.

Områderne er separatkloakeret.

Der kan laves analyse på, om vandet kan transporteres væk via rør eller lignende.

Kommunen

SAMN

 

21

Stampemøllebæk

Lav

Hvert 10. år

Vandløb og nedbør

Der er oversvømmelse fra nedbør hvert 10. år - og så er der vandløb i nærheden som kan spille ind. Der er taget udgangspunkt i den hændelser med højst hyppighed.

 

Tiltag fra Handlingsplan 2019 under realisering.

Områderne har blandede kloakeringsforhold.

Handlingsplan 2019 realiseres fortsat.

Kommunen

SAMN

(Medfinansieringsprojekt)

22

Terrænnært grundvand i Hou

Høj

Permanent tilstand primært om vinteren

Grundvand

 

I størstedelen af Hou står grundvandet ifølge HIP 1-2 m under terræn om vinteren, og klimaforandringer kan foranledige stigninger på op på mod en halv meter. Denne udfordring bør håndteres sammen med udfordringer fra hav og nedbør i koordinering med Udviklingsplanen for Hou og en borgerinddragelsesproces. Det bør overvejes at etablere moniteringsboringer nu, så man får tidsserier af grundvandsspejlet.

Der skal udarbejdes en handleplan med nærmere analyse af vandudfordringerne samt tiltag og finansiering for løsninger.

Moniteringsprogram skal opstartes.

Fremtidig dræning af området skal overvejes.

Handleplanen udarbejdes indenfor de næste 5-10 år.

Skal koordineres med risikoområde 4, 5, 6, 7 og 8.

Kommunen 

(Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou)

SAMN

23

Terrænnært grundvand i det vestlige Odder

Høj

Permanent tilstand primært om vinteren

Grundvand

 

Visse steder i det vestlige Odder står grundvandet ifølge HIP 0-0,5 m under terræn om vinteren og klimaforandringer kan foranledige stigninger på over 0,5 meter. Det bør overvejes at etablere moniteringsboringer nu, så man får tidsserier af grundvandsspejlet.

Moniteringsprogram skal opstartes.

Kommunen