Vandløb

Der er udført en kortlægning for vandløbene i Odder Kommune som ser på, hvordan de påvirkes af det mere ekstreme vejr, der er i vente. Fremtidens vådere vejr vil føre til øget afstrømning i vandløbene, og dermed også øget risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Oversvømmelseskortlægningen for vandløb er foretaget i programmet SCALGO Live med en ekstremvandføring, der er fremskrevet i forhold til GEUS klimafaktorer for vandføring i vandløb. GEUS arbejder med 2 scenarier, lav og høj. I disse beregninger er der anvendt den høje klimafaktor på 1,5, se tabel 1.2.

Tabel 1.2: Afstrømninger anvendt i kortlægningen af oversvømmelser fra vandløb

Afstrømningen er målt på målestation 21.149, Miljøstyrelsen. Målestationen ligger ved Ring Kloster i Skanderborg Kommune, og er den nærmeste retvisende station for Odder Kommune.

Tabel 1.2 viser stigningen i afstrømningen i vandløbene. Det fremgår, at den fremskrevne afstrømning forventes at stige med 50% til for eksempel 143,5 l/s/km² for en 20 års-hændelse i år 2100.

Som med oversvømmelserne fra havvand er beregningsgrundlaget herfor den landsdækkende højdemodel og de hydrologiske tilpasningslag.