Vandplan og Vandhandleplan

I oktober 2000 blev Vandrammedirektivet vedtaget i EU. I Danmark er det europæiske Vandrammedirektiv implementeret i den nationale lovgivning med Miljømålsloven. Ifølge denne må spildevandsplanen ikke stride imod statens vandplan. Vandplanen fastsætter miljømål for alle vandforekomster (overfladevand og grundvand) og ledsages af et indsatsprogram.

I Odder Kommunes gældende Vandhandleplan beskrives vandplanens indsatsprogram, der omfatter flere tiltag på spildevandsområdet.

Vandplanerne stiller krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og påvirker dermed de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Der stilles ikke krav til renseanlæg i Odder Kommune. Forsyningen har planlagt, og udfører, nedlæggelse af decentrale anlæg og sammen med den løbende renovering af kloaknettet vil det betyde forbedringer af vandmiljøet.

Kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den gældende spildevandsplan. Detailplanlægningen af spildevandsindsatsen fremgår af spildevandsplanen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015