Læsevejledning

Klimatilpasningsplanen er opbygget kronologisk set i forhold til den proces kommune og rådgiver har gennemgået i arbejdet. Processen er gengivet af nedenstående figur.

Processen for udarbejdes af klimatilpasningsplanen

Indledningsvist ses der nærmere på baggrunden for planens udarbejdelse samt klimascenarier. Det efterfølgende faneblad indeholder kortlægningen af oversvømmelsestruede områder. Her ses der nærmere på oversvømmelser fra nedbør, vandløb og havvand. Disse summeres op i et sandsynlighedskort. Grundvand er ikke medtaget i dette sandsynlighedskort, da de eksisterende data endnu foreligger med stor usikkerhed. Næste skridt i klimatilpasningskortlægningen er at kortlægge kommunes værdier, hvor der er taget udgangspunkt i Odder Kommunes metode fra klimatilpasningsplanen i 2014. Værdikortlægningen er sammenholdt med sandsynlighedskortet, hvilket giver et risikokort, hvorudfra risikoområder er udpeget og efterfølgende prioriteret i en såkaldt risikomatrice. De højst prioriterede indsatsområder er yderligere beskrevet i forhold til sandsynlighed, oversvømmelsens karakter og forslag til handling i forhold til problematikken.