Vand til brandslukning

Kommunalbestyelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven §15, stk. 1.

Brandhaner i bebyggede områder skal som hovedregel placeres med en indbyrdes afstand på maksimalt 300 meter og have en minimum vandføring på 400 l/min. Er det ikke muligt at opnå ovenstående afstand og vandføring kan vandforsyningen til brandslukning suppleres med vand fra tankvogne.

Såfremt der henstår brandhaner, som i en længere periode har henstået ubenyttet, kan de enkelte vandværker henvende sig til Beredskabschefen for i samarbejde med ham at få dem nedlagt.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.