Vejen frem

Den grønne omstilling er en stor opgave - og en fælles opgave. Det er ikke kun Odder Kommune som virksomhed og myndighed, der arbejder på at opnå de fælles mål. Hvis vi skal nå målet, skal hele kommunen hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen og øge tilpasningen til nye vejrforhold. 

Odder Kommune har allerede inden DK2020 haft flere borgerinddragende processer med fokus på klimaforebyggelse og –tilpasning. Under DK2020 processen er indsatsen blevet intensiveret, og borgere, virksomheder og andre interessenter har spillet en central rolle i udformningen af vores fælles DK2020 Klimaplan.

Hvert år vil Klimateamet udarbejde en evaluering af handlingsplanen og opnåede sidegevinster. Evalueringen indeholder også en opgørelse over gennemførte og igangværende klimahandlinger og en vurdering af årets opnåede resultater i forhold til de overordnede reduktions- og tilpasningsmål.

Kommunen vil følge den samfundsmæssige og teknologiske udvikling tæt, samt løbende opdaterede vurderinger af klimarisici bl.a. på baggrund af nye data.

Planen skal derfor ses som en dynamisk plan, hvor styregruppen i forbindelse med den årlige evaluering har mulighed for at fremlægge nye indsatser og handlinger for Udvalget for Klima og Plan. Udvalget for Klima og Plan kan indstille at nye handlinger bliver tilføjet til handlingsplanen for at nå målene og formindske mankoen. Den årlige evaluering skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sådan når vi helt i mål

Den handlingsorienterede reduktionssti efterlader en manko i forhold til målet om CO2-neutralitet i 2050. De beskrevne handlinger er således, til trods for meget ambitiøse målsætninger på mange fronter, ikke nok til at nå målet om fuld klimaneutralitet.

Mens de fleste udfordringer i energisektoren kan løses med kendt teknologi, er der visse udledninger i særligt landbruget, der ikke kan fortrænges, uden at det vil gå ud over f.eks. fødevareproduktionen som vi kender den. Ligeledes er den konkrete udvikling på transportområdet uvis og til dels uden for hvad Odder Kommune kan påvirke lokalt (løsninger er landspolitiske).

Over tid kan der dukke nye tekniske og infrastrukturmæssige muligheder op, som skal indarbejdes i en revideret plan, eller det kan vise sig umuligt at gennemføre enkelte handlinger. Begge dele vil blive taget op i fremtiden, så DK2020 Klimaplanen hele tiden er ajourført med aktuelle mål, der er synkroniseret med udviklingen i samfundet.