Farlige skoleveje

Retningslinier:

Ved bedømmelse af om vejene er farlige skoleveje, skelnes mellem veje i land- og byområder. En endelig fastlæggelse som farlig skolevej vurderes i hvert enkelt tilfælde i samråd med politiet.

Byområder.

I byområder og områder omfattet af en hastighedsbegrænsning som i byzone - 50 km/t - bedømmes en skolevej kun i helt særlige tilfælde som værende særlig trafikfarlig. Der findes som regel alternative ruter, så børnene kan undgå at færdes på de store trafikveje.

Mange af de store trafikveje er desuden reguleret med signalanlæg og midterheller til sikring af de krydsende fodgængere. Hvis trafikken er mere end 5000 biler/døgn, og der ikke findes en trafiksikret overgang indenfor 500 meter, kan en vej i byområder erklæres særlig trafikfarlig.

En skolevej i byområder, der er forsynet med fortov, cykelbane, eller cykelsti kan normalt ikke bedømmes som særlig trafikfarlig.

Landområder:

På mindre veje på landet er trafikmængden så begrænset, at der normalt en nedre grænse på 500 biler/døgn for at vejen kan karakteriseres som værende særlig trafikfarlig.

For veje med cykelstier er det normalt alene krydsning af vejen, der indgår i en vurdering som særlig trafikfarlig.

Parametre:

Politiets og vejmyndighedens vurdering om en vej er trafikfarlig, foretages på baggrund af følgende parameter:

Kørebanebredde
Årsdøgntrafik
Tung trafik
Frit yderareal
Oversigtsforholdene
Belægningsforhold
Risiko for uheld - Bedømmes ud fra de faktiske stedfundne uheld med bløde trafikanter på vejstrækningen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.