Indledning

Indsatsplanen er en handleplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes grundvand af en god kvalitet, som kan anvendes til drikkevand. Indsatsplanen giver det nødvendige grundlag for at beskytte grundvandet, herunder også, hvis det bliver nødvendigt, at gennemføre rådigheds-indskrænkninger overfor anvendelsen af gødning og sprøjtemidler.

 

Resultatet af den statslige grundvandskortlægning udgør det faglige grundlag for udpegningen af område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), beregning af indvindingsoplande til vandværkerne og udpegning af nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO), hvor grundvandsmagasinet er sårbart. Der skal i indsatsplanen redegøres for hvordan grundvandet i indsatsområderne skal beskyttes.

 

Udover en beskyttelsesindsats i indsatsområderne skal Odder Kommune sikre, at anvendelsen af sprøjtemidler ophører eller nedbringes i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor dette er vurderet nødvendigt ud fra en vurdering af bl.a. grundvandsmagasinets sårbarhed. Denne grundvandsbeskyttelse er en naturlig del af indsatsplanen.


Odder Kommune har i forbindelse med indsatsplanen udpeget prioriterede områder, der omfatter de dele af indvindingsoplandene til vandværkerne, som er beliggende i Odder Kommune, og som ikke er udpeget som indsatsområde af Naturstyrelsen. På kortet nedenfor ses OSD, indvindings-oplande, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, BNBO og prioriterede områder.

 

Indsatsplan Fillerup dækker geografisk udelukkende den del af OSD og indvindingsoplande, der er beliggende i Odder Kommune.

Status og proces

Indsatsplan Fillerup er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20.06.2022.

 

Statisk kort

Figur 1.1: OSD, indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, BNBO og prioriterede områder.