Prognose for vandforbrug

For at kunne vurdere det fremtidige forsyningskrav til de almene vandforsyninger, er der udarbejdet en prognose for vandbehovet frem til planperiodens udløb i 2026.

Prognosen er udarbejdet for hvert forsyningsområde med udgangspunkt i det nuværende vandforbrug og en prognose for udviklingen af bolig- og erhvervsarealer indenfor det enkelte vandværks forsyningsområde.

Hensigten med prognosen er at lave et planlægningsgrundlag, så det sikres at ejendomme indenfor de fremtidige forsyningsområder og som har behov for vand af drikkevandskvalitet, kan tilsluttes et alment vandværk i planperioden. Dette omfatter:

  • Mindre enkeltanlæg
  • Nye bolig- og erhvervsarealer, som etableres i planperioden
  • Nye sommerhusområder
  • Større husdyrbrug

Mindre enkeltanlæg

Mindre enkeltanlæg forudsættes tilsluttet til alment vandværk i planperioden. Større enkeltanlæg, f.eks. indvinding til campingpladser, levnedsmiddelindustri m.m. forudsættes fortsat at have egen vandforsyning efter planperioden og er derfor ikke medtaget i prognosen. Det er desuden forventeligt, at der efter planperiodens ophør stadig vil eksistere mindre og større enkeltanlæg.

Bolig- og erhvervsarealer

Den væsentligste stigning i vandforbrug sker som følge af udbygningen af bolig- og erhvervsarealer indenfor det enkelte vandværks forsyningsområde. I forbindelse med kommuneplan 2013-2025 for Odder Kommune er der udarbejdet en befolkningsprognose. Denne prognose viser, at der samlet set kan forventes et stigende befolkningstal gennem hele perioden på knap 5 %. Tilvæksten forventes hovedsagelig at ske i de tre største byer Odder, Hov og Saksild, med størst tilvækst i Odder. Saksild ligger i Odder Vandværks forsyningsområder og Hov Vandforsyning er et distributionsselskab som modtager vand fra Odder Vandværk. Tilvæksten er i prognosen for vandbehov i 2024 derfor alene tillagt til Odder Vandværk.

I kommuneplanen 2013-2025 er ikke udlagt nye erhvervsarealer. Som udgangspunkt skal nye virksomheder placeres samlet i erhvervsområdet ved Rude Havvej i Odder by, dog skal det være muligt at udvide de eksisterende virksomheder uden for Odder by især i lokalcentrene i form af nye, mindre og lokalt forankrede virksomheder som tømrerværksteder o. lign. I Odder by blev der i sidste planperiode udlagt 12 ha nyt erhvervsareal nord for Rude Havvej, som fortsat er uudnyttet. I prognosen anvendes derfor 12 ha erhvervsarealer i forsyningsområdet til Odder Vandværk.

Sommerhusområder

I kommuneplanen 2013-2025 udlægges ikke nye arealer til sommerhuse i kystnærhedszonen. I sommerhusområderne ved henholdsvis Saksild og Amstrup er der rummelighed for etablering af nye sommerhuse i kystnærhedszonen. I Saksild er der i den forgangne planperiode gennemført en lokalplanlægning for en del af området svarende til 53 sommerhuse. Der er herefter en restrummelighed på 103 sommerhuse i området. Herudover er der rummelighed for 24 nye sommerhuse i kystnærhedszonen i det eksisterende sommerhusområde på Amstruphalvøen. Området er beliggende i tilknytning til de rekreative arealer omkring Sondrup og Uldrup bakker. Øvrige sommerhusområder er udnyttede, og der ændres ikke i disses afgrænsning.

Større husdyrbrug

Det forventes, at antallet af landbrug i fremtiden vil blive reduceret til færre og større enheder med uændret forbrug. Det forventes at landbrug, som idag ikke er tilsluttet de almene vandværker fortsat ikke er tilsluttet efter planperiodens ophør. Der er i kommuneplanen udlagt områder til større husdyrbrug over 500 dyreenheder. Disse er udlagt i forsyningsområdet til Fensten Vandværk og Vandværket Skovkilde. I forsyningsområdet til Fensten Vandværk er der kendskab til tilslutning af ét større husdyrbrug. Dette er medtaget i prognosen.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.