Kortlægning

Kortlægningerne består overordnet af to lag – en oversvømmelseskortlægning og en værdikortlægning. De andre lag som risiko- og sandsynlighedskort er afledt heraf.

Sandsynlighedskort

Med de samlede nedbørs-, vandløbs- og havvandskortlægninger samles et sandsynlighedskort, hvor der ikke skelnes til vandets kilde, men kun til sandsynligheden for at området oversvømmes. Sandsynlighedskortet indeholder 5 lag med sandsynlighederne 5-, 10-, 20-, 50- og 100- års hændelse i år 2100.

Statisk kort

Sandsynlighedskortet medtager ikke områder med en vanddybde under 10 cm, eller et areal under 250 kvm.

Bemærk i øvrigt, at grundvand ikke er en del af sandsynlighedskortet, men er behandlet særskilt.

Af sandsynlighedskortet fremgår, at størstedelen af kommunen ikke er truet af klimabetingede oversvømmelser.

Områder, der ligger i lavninger, er udsatte for nedbør, hvilket er tilfældet nogle steder i byerne, hvor boliger eller andet byggeri er etableret i lavninger.

Dette gælder også strækningerne langs vandløbene, som er risikoudsatte ved høje vandføringer. Af oversvømmelseskortet fremgår, at de vandløbsnære arealer i Odder by har stor sandsynlighed for at blive oversvømmet. Det skete bl.a. i 2018, hvilket afstedkom "Handleplanen for klimatilpasning for Odder Å og Stampemøllebækken", som implementeres i disse år.

De lave områder langs kysten eller i de inddæmmede områder er ligeledes sårbare overfor havstigning og stormfloder. Det gælder blandt andet den tidligere Kysing Sø ved Norsminde, Kalsemade, Splidholm på Gylling Næs og Holterenden på Alrø, samt ikke mindst Hou.

Sandsynlighedskortet omtalt ovenfor anvendes sammen med værdikortlægningen i Klimatilpasningsplanen til at estimere risikoen for skader – risikokortlægning. På baggrund af risikokortlægningen udpeges indsatsområder for klimatilpasning.

Værdikortlægning

Værdikortene har til formål at synliggøre, hvor der er værdier på spil i forhold til oversvømmelser. Værdikortet lægges derfor sammen med sandsynlighedskortet, for på den måde at finde de overlap, hvor der kan være store værdier i risiko for oversvømmelse.

Risikokortlægning

Risikokortlægningen er et produkt af sandsynligheds- og værdikortet.

Af risikokortet fremgår, at størstedelen af kommunen har ingen eller en lav risiko for skader og gener ved oversvømmelser.

Områder beliggende i lavninger i byerne er udsatte for skader ved nedbør. Dette gælder også de bebyggede strækninger langs vandløbene i byerne. De lavest bebyggede områder langs kysten ved Saksild og Hou, samt inddæmmede områder har ligeledes en højere risiko ved havstigning og stormfloder.

For Hou og det vestlige Odders vedkommende er der også en risiko på grund af stigende grundvand, som ikke er medtaget i figuren.

Der er i alt udpeget 23 risikoområder i Kommunen. Risikoområderne er områder med stor risiko for skade ved oversvømmelse.

Risikoområdernes placering i kommunen ses på kortet nedenfor