Balle Vandværk

Indvinding fra Balle vandværk har ligget mellem 29.000 til 41.000 m3/år de sidste 10 år. Vandværket har en tilladelse på 41.000 m3/år.

 

Vandværket indvinder fra 2 boringer syd for Balle by i åbent land. Boringerne ligger meget tæt og har DGU nr. 99.266 og 99.509 og en dybde på henholdsvis 46,5 og 50 meter. Der er et 30 m tykt morænelerslag i toppen af begge boringer og begge filtre er placeret i det samme kvartssandsmagasin. Ud fra geologien vurderes magasinet at være velbeskyttet.

 

Grundvandskvaliteten er god i begge boringer. Der er ingen nitrat og kun et lettere forhøjet sulfatindhold på omkring 60 mg/l. Der er ikke fundet sprøjtemidler i boringerne eller på vandværket.