Hundslund Vandværk

Hadrupvej 17, 8350 Hundslund (Jupiter ID 79197)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 22. august 2013

Boringer God
Kildepladsen God
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 80.000 m³/år og udløber 2. august 2025. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og landbrugsejendomme og i mindre grad andre erhverv.

Vandværket indvindinger fra 3 boringer, DGU nr. 107.906, 107.907 og 107.1229. Boring DGU nr. 107.906 er filtersat 30,5-36,5 m u.t., boring DGU nr. 107.907 er filtersat 34-46 m u.t., mens boring DGU nr. 107.1229 er filtersat 39,7-45,7 m u.t. Boringerne ligger i krat omgivet af landbrugsareal. Boringerne er etableret med aflåst råvandsstation. Råvandsstation er ved tilsynet fundet i god stand. På de 3 boringer er der etableret pejlemulighed, prøvetagningshane og vandtæt aflukning af borerør, der er ingen udluftningsstuds.

Kildepladsen og råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret om de 3 boringer.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1931 og ombygget i 1978. I 2009 er der etableret arsenfilter, rentvandsbeholderen er tømt og inspiceret, der er etableret nye eltavler samt rentvandspumper.

Råvandet iltes ved iltningstrappe og efterfølgende filtrering i 2 åbne parallelle filtre. Derefter ledes vandet til arsenfilteret, som er et trykfilter. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes derfra til forbruger med frekvensstyrede pumper. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektioner af rentvandsbeholder er sket i 2008.

Der returskylles hver 3. uge. Skyllevand henstår i vandværkets gamle rentvandsbeholder og afledes til kloak, når der returskylles igen.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,5 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er renoveret i slutningen af 1990'erne og består af PVC. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er under 2 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand. Der er indenfor de sidste år ikke registreret brud.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i alle boringer. Råvandet er af vandtype C/D. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret indhold af sulfat og fosfor på hhv. 25-30 og 0,2 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. Indhold af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l og kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god, indholdet af nitrat er under 2 mg/l. Der er generelt ikke påvist jern og mangan i rentvand. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. Der er målt et enkelt indhold af coliforme bakterier på grænseværdien i 2010. Der er målt Kimtal 22 ºC i 2011 og 2012, dog under grænseværdi. Indhold af arsen ligger under 5 µg/l, arsenfilteret virker således efter hensigten.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 3 boringer med god råvandskemi på samme kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan og aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen nødforbindelse til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes flere mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at stige svagt i takt med at mindre enkeltanlæg tilsluttes vandværket.

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
  • Etablering af alarm på boringer / råvandsstationer og vandværksbygning

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.