Supplerende vandforsyning

Retningslinjer

  • Ved tilslutning til et alment vandværk bortfalder forudsætningerne for at opretholde vandindvinding fra egen brønd eller boring, og denne skal sløjfes i henhold til gældende regler.
  • Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en ejendom, når denne er tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg.
  • I henhold til Miljøankenævnets praksis kan der gives dispensation til anlæg, der har særlig betydning for erhvervsvirksomheder, herunder landbrug og/eller virksomheder med anvendelse af vand af ringere kvalitet til produktionsformål.

Hvis der gives dispensation til supplerende vandforsyning stilles krav om at:

  • Brønden/boringen skal sikres således, at der ikke opstår fare for forurening af grundvandet.
  • Vandinstallationerne skal adskilles, så vandet fra det almene vandforsyningsanlæg ikke blandes med vand fra den private brønd/boring.
  • Opfylde samme krav til anlæggets placering (afstandsregler) og udformning (analyser) som drikkevandsanlæg.

Redegørelse

Odder Kommune giver kun dispensation til supplerende vandforsyning eller fortsat brug af egen brønd/boring i de tilfælde, hvor en samlet tilslutning vil give det almene vandværk en væsentlig forøgelse af investeringer på vandværket og/eller ledningsnettet. En tilladelse gives med en tidsbegrænsning og et specifikt formål. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering, herunder høring af det almene vandværk, inden der gives tilladelse til en supplerende vandforsyning.

Gives der dispensation til supplerende vandforsyning, stiller Odder Kommune en række krav til den supplerende vandforsyning, som er nævnt under retningslinjerne.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.