Slambehandling og tømningsordning

Slam fra Forsyningens rensningsanlæg og slam fra den kommunale tømningsordning for private bundfældningstanke udenfor kloakeret opland udbringes på landbrugsjord. Dette forventes at kunne fortsætte gennem planperioden.

Odder Kommunes gældende tømningsregulativ for bundfældningstanke i Odder Kommune omfatter alle ejendomme i Odder Kommune, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Ordningen omfatter ikke tømning af køkkenbrønde, sandfiltre eller andre indretninger, herunder samletanke. Tømning af bundfældningstanken og bortskaffelse af slam forestås af Forsyningen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015