Torrild Vandværk

Vandværksvej 18, 8300 Odder (Jupiter ID 79181)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 18. juni 2014

Boringer God
Kildepladsen Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne Acceptabel
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 38.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og enkelte landbrugsejendomme og andre erhverv.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 98.502 og 98.752. Boring DGU nr. 98.502 er filtersat 55,3-59,8 m u.t., mens boring DGU nr. 98.752 er filtersat 56,5-60 m u.t.

Boringerne ligger på vandværkets grund omgivet af landsbrugsarealer og boliger. Begge boringer er placeret i aflåst tørbrønd. Begge tørbrønde er ved tilsynet fundet i god stand. Der er drænåbning i bund af tørbrøndene for at undgå at der står vand i denne. På begge boringer er etableret prøvetagningshane, vandtæt aflukning af borerør samt udluftningsstuds, dog ikke nedadvendt med insektnet. Boring DGU nr. 98.502 kan ikke pejles.

Kildepladsen og tørbrønde er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1935. Bygningen er renoveret i 2012 og elinstallationer er under fornyelse på nuværende tidspunkt.

Råvandet iltes ved rislebakke og efterfølgende filtrering i 2 åbne filtre i serie (for- og efterfilter). Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med en hydrofor. Rentvandsbeholder er beliggende ved vandværksbygningen. Der er ikke foretaget inspektion af rentvandsbeholder indenfor de senere år.

Filtre skylles en gang om ugen. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til regnvandsledning.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i acceptabel til god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst. Der er fugtigt ved filteranlægget og algebevoksning nogle steder i vandværksbygningen. Vinduer er ikke afblændet. Luftindtag over de åbne filtre er rustne.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,2 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Fornyelse af ledningsnettet startede for ca. 20 år siden og er afsluttet indenfor de senere år. Ledningsnettet består af PVC og PE. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er beskedent, 3-4 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand. Der observeres generelt ikke brud.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet er af vandtype D. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et lavt indhold af sulfat og fosfor på hhv. 10-14 og 0,1 mg/l samt methan på 0,012 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling

Rentvandskvaliteten er god, indhold af nitrat er under 2 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. I 2012 er påvist en enkelt overskridelse af coliforme bakterier.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 2 boringer, begge med god råvandskemi og beliggende på samme kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan men ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes 1-2 mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
  • Etablering af alarm på boringer / råvandsstationer og vandværksbygning
  • Udskiftning/renovering af luftindtag over filtre
  • Etablering af affugter ved filteranlæg
  • Afblænding af vinduer

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.