Indsatsprogram og Tidsplan

Hvor intet andet er anført er indsatsområder og prioriterede områder omfattet af indsatserne listet i nedenstående tabel. Derudover er der under de enkelte vandværker i afsnittet "Indsatser ved vandværkerne" beskrevet supplerende indsatser.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vandværkerne

Information til forbrugere og beboere vedr. pesticidanvendelse, tilskudsmuligheder til miljøvenlig drift, f.eks. pleje af græs og naturarealer og muligheder ved sædskifte sker i samarbejde med landbruget og kommunen.

x

x

x

x

x

x

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde

x

x

x

x

x

x

Opretholdelse af 25 meters zone ved boringer

x

x

x

x

x

x

Fastholde en skånsom indvindingsstrategi, hvor indvindingen fordeles over hele døgnet

x

x

x

x

x

x

Monitering af grundvandskvalitet med hensyn til nitrat, sulfat og pesticidindhold, i henhold til tilsynsbekendtgørelsens angivelse om analysehyppighed

x

x

x

x

x

x

Odder Kommune

I samarbejde med Vandrådet sløjfes ubenyttede boringer og brønde. Eventuelt påbud om sløjfning i henhold til Odder Kommunes Vandforsyningsplan.

x

x

x

x

x

x

Vurdering af nye skovrejsningsområder i Kommuneplan.

 

 

 x

 

 

 

Information til lodsejere om mulighederne for tilskud til skovrejsning i udpegede skovrejsningsområder, samt information om mulighed for jordfordeling.

x

x

x

x

x

x

Fortsat monitering ved de kontrollerede lossepladser Bredkjær Losseplads og Morsholt Losseplads

x

 x

x

 x

x

 x

Handleplaner for at nedbringe forureningsrisiko inden for BNBO blev vedtaget i 2014

 

 

 

 

 

 

Byrådet vil medio 2015 tage stilling til mulighed for rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24 om ophør af sprøjtning og gødning samt øvrig forurenende aktivitet inden for BNBO

 (x)

 

 

 

 

 

Rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a om ændret dyrkningspraksis inden for indsatsområder i indvindingsoplande.

 

 

 x

 

 

 

Koordinering af og opfølgning på den monitering af grundvandskvaliteten i det øvre og nedre magasin, der udføres af vandværkerne.

x

x

x

x

x

x

Opfølgning på indsatsplan

 

x

x

x

x

 

Revision af indsatsplan

 

 

 

 

 

x

Region Midt

Risikovurdering af de V2 kortlagte lokaliteter, der findes inden for indvindingsoplande

x

x

 

 

 

 

Prioriterer V1 kortlagte lokaliteter til undersøgelse og risikovurdering

 

x

 

 

 

 

I samarbejde med Odder kommune undersøges om, der er kendskab til mindre lossepladser/opfyldte vandhuller ud over de, der allerede er vurderet.

 

x

x

x

x

x

 

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015