Indledning

Spildevandsplanen dækker perioden 2014-2018, og erstatter tidligere spildevandsplaner og efterfølgende tillæg hertil.

I Spildevandsplanen findes oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen i Odder Kommune samt overordnede politikker og målsætninger.

Spildevandsplanen fastlægger de fremtidige rammer for udvikling af spildevandsforsyningen frem til og med 2018, som udføres af det kommunale spildevandsselskab Odder Spildevand A/S.

I planen beskrives udførelse af renoveringer, investeringer for kommunens spildevandsanlæg; Odder Spildevands vedligeholdelse af afløbssystemet og fornyelse; miljøtilstanden i vandmiljøet samt tilpasning til kommunens byudvikling og klimaprojekter.

Med baggrund i Odder Kommunes gældende vandhandleplan for realisering af den statslige vandplans indsatsprogram, vil Odder Kommune sammen med Odder Spildevand bl.a. arbejde med forbedret spildevandsrensning fra det åbne land.

I spildevandsplanen beskrives, hvilken praksis Odder Spildevand følger ved dimensionering, etablering og renovering af kloaksystemer - herunder serviceniveau (mål for hvor hyppigt borgerne må opleve opstuvning af spildevand fra afløbssystemet). I praksis tages der højde for klimaforandringerne f.eks. højere vandstande og øgede regnvandsmængder, som vil påvirke driften af kloaksystemer i fremtiden.

Spildevandsplanen anviser desuden det administrative og retslige grundlag for Odder Kommunes forvaltning af spildevandsområdet.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015