Baggrund for planen

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til paragraf 13 i lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 1450 af 05/10/2020 for så vidt angår indsatsområderne og i henhold til paragraf 13a for så vidt angår de prioriterede områder.

 

I bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer BEK nr. 1626 af 01/11/2020 er OSD, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, BNBO og indvindingsoplande uden for OSD udpeget.

 

I bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019 er kommunens forpligtigelser i forhold til at vurdere behovet for indsatser indenfor BNBO beskrevet.

 

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016 fastsætter nærmere krav til indsatsplaners indhold og behandling. Blandt andet fremgår det, at indsatsplanen skal indeholde et resumé af grundvandskortlægningen. Dette resumé er baseret på ”Redegørelse for Solbjerg-Fillerup – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning” udgivet i 2013 samt ”Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Sydjylland, Odder Kommune (Torrild Vandværk) – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning” samt bagvedliggende materiale til de to redegørelser.