Odder Vandværk

Indvinding fra det nuværende Odder Vandværk - Ulvskovværket startede i 2014. Vandværket har en tilladelse på 650.000 m3/år, og indvandt i 2020 knap 635.000 m3. Vandværket er et områdevandværk, som er vigtig for den fremtidige forsyningsstruktur.

 

Vandværket indvinder fra 6 boringer, hvor 3 af boringerne er placeret nord for vandværket i et forholdsvis nyanlagt skovområde og 1 boring i et eksisterende skovområde, og de andre 2 boringer er placeret vest for vandværket.

 

De eksisterende boringer med DGU nr. 99.802, 99.305, 99.952 og 99.292 er placeret nord for Fillerup. Boring DGU nr. 99.292 er placeret tættest på byen og er 26 meter dyb. Filteret står i et sandmagasin overdækket med glacial smeltevandssilt/-sand. Magasinet vurderes at være forholdsvis sårbart her. Også DGU nr. 99.952 indvinder fra et forholdsvis sårbart magasin. Boringen er filtersat fra 24 til 30 m u.t. i en blanding af smeltevandssand og kvartssand. Der er kun få meter moræneler over magasinet. Boring DGU nr. 99.802 og 99.305 er beliggende ca. 200 meter nordligere med 50 meters mellemrum. De er henholdsvis 69 og 50 meter dybe og begge filtre er placeret i et kvartsandsmagasin og overdækket med tykt morænelers lag, hvorfor magasinet og boringerne vurderes at være mere velbeskyttede end de øvrige boringer.

 

Boringerne med DGU nr. 99.371 og 99.327 er placeret vest for Fillerup by i et engområde, hvor Odder Å løber.  Boringerne er henholdsvis 28 og 30 meter dybe, der er et tykt lerlag i toppen af begge boringer på 10 meter og begge boringers filter er placeret i et kvartsandsmagasin.

 

Der er ikke fundet nitrat i nogle af boringerne og sulfatindholdet er forholdsvis moderat. Der er ikke fundet sprøjtemidler i nogen af boringer eller i rentvandet fra vandværket. Arsen niveauet i boringerne ligger på omkring 3,0 µg/l for alle boringerne og er således under grænseværdien for drikkevand.

 

Ved Odder Vandværk - Ulvskovværket sker der grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men den del af grundvandsdannelsen der er mindre end 200 år undervejs dækker ca. 60 % af indvindingsoplandet og er beliggende ved vandværket og nord herfor, samt i den nordvestlige del af indvindingsoplandet.

 

Det er vurderet at der for at mindske risikoen for forurening af boringerne med sprøjtemidler, bør der fremadrettet ikke anvendes sprøjtemidler i BNBO.

 

Vandværket har allerede fået etableret skov i dele af nærområdet til nogle af boringerne og dermed i dele af BNBO.

 

Det skal bemærkes at en stor del af den fremtidige indvinding vil ske fra en ny kildeplads i Merkær Skov vest for den nuværende kildeplads.