Formål med planen

Formålet med en indsatsplan er at vurdere og prioritere, hvilke grundvandsbeskyttende indsatser, der skal iværksættes, herunder hvem der har ansvaret for indsatserne, og hvornår de konkrete indsatser skal gennemføres.

Odder Kommune har som pejlemærke, at der skal kunne indvindes rent vand fra området også til de næste generationer. I denne indsatsplan fastsættes derfor en række indsatser, som har til hensigt at medvirke til at forhindre, at grundvandet belastes med nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. OSD Hundslund er 9 km2 stort og fra området sker knap 8 % af kommunens samlede indvinding.

OSD Hundslund omfatter indvindingsoplande til følgende vandværker:

  • Alrø Vandværk
  • Hadrup Vandværk
  • Hundslund Vandværk

Derudover findes et enkelt vandværk med indvindingsopland uden for OSD:

  • Oldrup Vandværk

Indsatsplanen fastlægger de grundvandsbeskyttende indsatser med baggrund i den kortlægning, som den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen, har udført indenfor OSD Hundslund. Kortlægningen har ført til udpegning af indsatsområder med hensyn til nitrat, herefter kaldet Indsatsområder, det vil sige de områder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nedsivende nitrat. Inden for disse områder skal Odder Kommune vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige at iværksætte i forhold til bl.a. nitrat i grundvandet. Tiltag over for nitrat og andre mulige forureningskilder vil generelt ske på baggrund af en vurdering af forureningstruslens størrelse og områdets sårbarhed. Derudover har Odder Kommune vurderet, at indsatsplanen også skal omfatte de dele af indvindingsoplandene, som ikke er omfattet af Naturstyrelsens udpegning af indsatsområder. Disse områder kaldes prioriterede områder. Den statslige grundvandskortlægning vurderes af Odder Kommune at være tilstrækkeligt vidensgrundlag til at udlægge de prioriterede områder.

 

Se også Odder Kommunes administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning, der beskriver kommunens målsætninger for beskyttelse af grundvand og principperne i prioritering af indsatser (link i højre kolonne).

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018