Retningslinjer

Følgende retningslinjer er fastsat i indsatsplanen og vil være gældende i Odder Kommunes fremadrettede administration af forureningskilder i området.

  • Der gives om muligt kun tilladelse til indvinding af vand fra det mest terrænnære grundvandsmagasin til andet formål end drikkevand. Dette for at undgå forringelse af vandkvaliteten i dybere og bedre beskyttede grundvandsmagasiner.
  • Ved kommunalt tilsyn ved virksomheder og landbrugsejendomme, er der i hele OSD særlig opmærksomhed omkring aktiviteter, der kan forurene grundvandet.
  • Planlægning for byudvikling er fastsat i kommuneplan 2017-2029 ved retningslinjer og rammer efter planloven. Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD samt den tilhørende vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger beskriver, hvor og hvordan statens interesse i grundvandsbeskyttelsen sikres i forbindelse med kommuneplanlægningen. Odder Kommune indarbejder grundvandshensyn ved byudvikling i henhold til denne bekendtgørelse og vejledning.
  • Der stilles krav om membran i regnvandsbassiner i OSD i henhold til gældende vejledning for placering og udformning af regnvandsbassiner.
  • Inden for indvindingsoplandene prioriteres kloakering af bysamfund, samt vurdering af forureningsrisiko fra eksisterende kloakledninger.
  • Ved tilladelse til nedsivningsanlæg inden for indvindingsoplande foretages en konkret vurdering af eventuel risiko i forhold til grundvandsressourcen.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018