Oldrup vandværk

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 107.914 og 107.1189. Boring DGU nr. 107.914 er filtersat 29-34 meter under terræn, mens boring DGU nr. 107.1189 er filtersat 44-50 meter under terræn. Boring DGU nr. 107.914 ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer mens boring DGU nr. 107.1189 ligger på landbrugsareal.

Boring DGU nr. 107.914 indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 23 meter ler, mens DGU nr. 107.1189 indvinder fra et lidt dybereliggende sandlag, der er beliggende under samlet cirka 20 meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer.

Kvaliteten af grundvandet er god i begge boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et indhold af sulfat på henholdsvis 85 og 20-25 mg/l i boring DGU nr. 107.914 og 107.1189. I DGU nr. 107.914 er indholdet af sulfat faldet over de seneste 25 år (fra 118 mg/l i 1992 til 85 mg/l i 2016), hvilket sandsynligvis skyldes en mindsket indvindingsmængde. I DGU nr. 107.1189 er sulfatindholdet svagt stigende på et lavt niveau over en 25 årig periode i niveauet 22 til 26 mg/l. Sulfatkoncentrationen i DGU nr. 107.1189 er dog stadig lav. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling i begge boringer. Indholdet af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l i boring DGU nr. 107.1189 og reduceres ligeledes under vandbehandling.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018