Risikoområde 17: Lillegade og Banegårdsparken i Odder

Beskrivelse af problematik

Ved ekstrem nedbør er der risiko for vand på terræn i området ved Lillegade og Banegårdsparken. Nedbøren kommer dels fra området selv og området øst herfor omkring Asylgade. Området er fælleskloakeret, og der er således risiko for spildevand på terræn. Vanddybder ved bygninger er relativt begrænsede, mens der i lavninger væk fra bygninger kan stå op til 0,45 m.

Handling

Inden 2025 skal der udarbejdes en analyse af problemets omfang. På baggrund heraf kan beslutning om iværksættelse af handleplan tages. En handleplan skal vurdere tiltag og finansiering for løsninger. En handleplan skal koordineres med ”Helhedsplan for Banegårdsarealet” og fremtidig kloakrenovering.