Forvatning af invasive arter

Odder Kommune bekæmper aktivt følgende arter:

Brun rotte (Rattus norvegicus)

Kommunens forpligtelser til rottebekæmpelse i medfør af rottebekendtgørelsen er generelt, at:
• udarbejde en handlingsplan
• revidere og offentliggøre handlingsplanen min. hvert 3. år
• foretage en effektiv rottebekæmpelse
• føre tilsyn med eget personale, der udfører rottebekæmpelse
• træffe beslutning om, hvorvidt der må udføres privat bekæmpelse
• føre tilsyn med om privat rottebekæmpelse overholder kommunens handlingsplan og bekendtgørelsens regler
• to gange årligt orientere borgerne om rotter

Bekæmpelse
• senest otte dage efter en anmeldelse undersøge den og iværksætte bekæmpelse
• uden ugrundet ophold undersøge og iværksætte bekæmpelse ved rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Dette gælder også weekender og helligdage.
• så vidt muligt sikre at ejer, lejer el. dennes repræsentant er til stede ved første besøg og oplyses om eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger
• så vidt muligt sikre, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved efterfølgende besøg, hvis det skønnes nødvendigt
• kun iværksætte bekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler, såfremt ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede
• informere ejer, lejer el. dennes repræsentant om behov for rottesikring og renholdelse ved besøg, hvor de ikke har kunnet være tilstede
• straks underrette Fødevarestyrelsen om iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder

Tilsynspligtige ejendomme
• udarbejde og ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme
• undersøge alle tilsynspligtige ejendomme
• sammen med ejer, lejer el. dennes repræsentant undersøge den tilsynspligtige ejen-dom
• bekæmpe rotter ved forekomst på tilsynspligtige ejendomme
• undersøge tilgængelige udendørsarealer på tilsynspligtige ejendomme, hvor der ikke er nogen hjemme samt bekæmpe eventuelle rotter
• aflevere en skriftlig meddelelse på ejendomme, hvor der ikke er nogen hjemme, med oplysning om, at der ikke er konstateret rotter og oplyse om anmeldepligt for rotter
• på tilsynspligtige ejendomme skriftligt registrere oplysninger i henhold til bekendtgørelsen

Opsætning af rottespærrer
• opsætte rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Odder Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Indsatsplanen pålægger både kommunen og staten på de offentlige arealer samt private ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen. Bekæmpelsen skal udføres således, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

For at undgå at kæmpe-bjørneklo danner blomster og sætter frø, er det vigtigt at planten bliver bekæmpet flere gange årligt. Det anbefales at starte bekæmpelsen så tidligt som muligt i vækstsæsonen, da det er lettest og mest effektivt, når planterne har to blade og er 10-15 cm høje. Bekæmpelsen skal gentages eller kontrolleres flere gange i løbet af en sæson, gerne med 2-3 ugers mellemrum.

Der er følgende frister for bekæmpelse:
1. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. maj

 2. bekæmpelse (eller kontrol af foregående bekæmpelse) skal være foretaget inden 1. juli

3. bekæmpelse (eller kontrol af foregående bekæmpelse) skal være foretaget inden 15. august

Forårsskud af kæmpe-bjørneklo i april

Odder Kommunes driftsafdeling bekæmper planten aktivt på offentlige arealer og langs offentlige vandløb.

Indsatsen har været vellykket og bestandene og udbredelsen er væsentligt reduceret, men der er forsat brug for en aktiv og koordineret indsats.


Rynket rose (Rosa rugosa)

Odder Kommune har i 2019 realiseret et projekt med bekæmpelse af den invasive art rynket rose, der i mange år har bredt sig i den danske natur. Især langs kysterne har den mange steder fuldstændigt fortrængt de hjemmehørende arter, også langs kysterne i Odder Kommune. I projektet bekæmpes både rynket rose og japansk pileurt på et kystskrænt ved Dyngby Strand ved afgræsning med Gutefår. Området er beskyttet som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3, og det forventes, at indsatsen vil øge arealets naturværdi væsentligt inden for en 5-årig periode.

Man kan læse mere om projektet på Odder Kommunens hjemmeside https://odder.dk/nyheder/nyheder/får-skal-bekæmpe-rynket-rose/

Rynket rose breder sig langs kysten. Foto: Lisette Søgaard

Gutefår med lam ved Dyngby strand skal bekæmpe rynket rose og japansk pileurt, som vokser på kystskrænten. Foto: Lisette Søgaard

 Odder Kommune foretager maskinel bekæmpelse af rynket rose på udvalgte kommunalt ejede arealer v. kysten.

Der er foretaget en kortlægning af rynket rose fra Norsminde til Hou, som kan lægges til grund for en yderligere indsats i bekæmpelsen af rynket rose.

Japansk pileurt (Fallopia japonica)

Odder Kommune bekæmper planten på kommunalt ejede arealer. Som nævnt ovenfor udføres der forsøg med bekæmpelse af arten med gutefår v. Dyngby Strand.

Japansk pileurt danner hurtigt store bestande. Foto: Merete Johannsen

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)

Foto af mårhund mangler - har du 'et?

Odder Kommune indgår i samarbejde med lokale jægere om bekæmpelse af mårhund.

Pastinak (Pastinaca sativa)

Pastinak i grøftekanten

Odder kommunes plan for forvaltning af grøftekanter giver mulighed for hyppig slåning på strækninger med forekomst af pastinak.

Engelsk Vadegræs (Spartina anglica)

Der foregår ingen aktiv bekæmpelse af arten, som findes udbredt rundt langs de lavvandende kyster i Horsens Fjord og udgør en trussel mod strandenge, vadeflader og kystlaguner og de arter, der er knyttet hertil herunder vadefuglene.

Engelsk vadegræs, her ved Splidholm, udkonkurrerer de hjemmehørende planter og fjerner fødegrundlaget for de tilknyttede dyrearter, herunder vadefuglene. Foto: Stine Wraae Bach

Det er meget vanskeligt at bekæmpe arten, som også har en enorm spredningsevne. Græsning bidrager til at holde planten væk fra strandengene. Alternativt kan der ske mekanisk bekæmpelse, hvilket vil være et stort indgreb i de natyrper den vokser i. Selvom planten er invasiv, er vadegræssamfund optaget som habitatnaturtype.

Strandeng, som afgræsses; her kan den invasive art Engelsk vadegræs (de grønne tuer i vandet) kun klare sig i strandlagunerne, hvor dyrene ikke kan græsse den. Foto: Merete Johannsen

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Se Odder Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

På Odder Kommunes hjemmeside, har man også mulighed for at indberette fund af Kæmpe-bjørneklo: https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/natur/bjørneklo/.

Gutefår til bekæmpelse af invasive arter

Gutefår er en gammel og meget robust fårerace, der er tættest på den originale race, som vikingerne havde. De har til forskel fra andre fåreracer horn. De er stille og rolige dyr, der er nysgerrige. Gutefår skal ikke klippes, da de selv taber ulden og de kan gå ude hele året. De æder gerne tjørn, roser, brombær og andre stikkende vækster og er derfor meget velegnede til naturpleje og bekæmpelse af invasive arter.