Den Strategiske Energi- og Klimaplans tilblivelse og fremadrettet handling

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune, jf. den tidl. præsenterede BAU-beregning reducere CO2 udledningen med 44%, mens reduktionen mellem 1990 og 2050 er på 52 %. Som tidligere nævnt har kommunen et mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70% i 2030 samt være CO2-neutral i 2050. Derfor er det nødvendigt med yderligere reduktioner i forhold til BAU-udledningen. Samtidig opfylder fremskrivningerne i BAU scenariet ikke sig selv – der skal handles konkret i både den enkelte kommune og på tværs af kommuner for at fremskrivningerne faktisk bliver realiseret. Størstedelen af reduktionsmulighederne i energisektoren er allerede hjemtaget, mens landbruget, som er den største tilbageværende sektor, er løsrevet fra direkte kommunal indflydelse. Det samme gælder i betydelig grad transportsektoren. I forhold til denne sektor har kommunen dog mulighed for direkte at influere på de mulige alternativer til brug af fossilbaseret transport for borgerne via arbejde med forbedret offentlig infrastruktur og tilgængelighed af eldrevne køretøjer og ladefaciliteter til disse og ikke mindst ved at fremme brugen af vedvarende brændstof i transporten (PtX[1]).

Derfor har Odder Kommune udarbejdet en handlingsorienteret reduktionssti med høj grad af fokus på sektorerne for transport og landbrug på basis af de indsatser og handlinger der forventes gennemført i perioden 2022 – 2030 med effekt frem mod 2050. Det er denne reduktionssti der er kernen i nærværende Strategiske Energi- og Klimaplan.

Den handlingsorienterede reduktionssti er blevet til på baggrund af en lang proces med både borgerinddragelse og politisk behandling af mål, struktur og handlinger. Input fra de forskellige interessenter er blevet samlet i et bruttokatalog for mulige indsatsområder. Bruttokataloget opsamlede i alt 157 forskellige forslag og ønsker. En hel del af forslagene i bruttokataloget er ved en efterfølgende gennemgang blevet slået sammen, da de var stort set enslydende. Efter bearbejdning af bruttolisten med samling af forslagene og kategorisering i tematiske hovedgrupper indeholdt listen 58 indsatser.

Odder Kommunes Klimaudvalg/Advisory Board for klimaindsatsen har udarbejdet en fokus-nøgle for prioritering af handlinger. Nøglen betoner:

  • At indsatsen har stor CO2 effekt (CO2-effekt)
  • At kommunen har mulighed for at påvirke og igangsætte indsatsen (Potentiale/tilgængelighed)
  • At indsatsen fremmer det aktive medborgerskab, herunder skabe oplysning, engagement og følgeskab blandt lokale borgere og virksomheder (Inklusion)
  • Fair fordeling mellem sektorer (Retfærdighed)
  • At indsatsen er robust i forhold til økonomi, herunder også samfundsøkonomisk (Økonomi)

Det er ikke alle kriterier der skal opfyldes på én gang for at en indsats er medtaget. Således er CO2-effekten vægtet højt, men forslag, der samtidig har negativ indflydelse på f.eks. miljø, biodiversitet eller sundhed, er fravalgt. Omvendt er nogle indsatser tilvalgt, mest fordi de giver den enkelte borger handlemulighed og dermed en social merværdi, selv om klimaeffekten ikke hører til i den tunge ende. I langt de fleste tilfælde er der heldigvis enten neutrale eller positive sideeffekter på miljø og biodiversitet og borgernes sundhed. Med andre ord er der typisk en væsentlig merværdi af en indsats, der står i et passende forhold til de omkostninger kommunen vil komme til at afholde. Forventningen er samtidig, at anlæg der skal investeres i til opfyldelse af målene vil blive opført på markedsvilkår, dog muligvis støttet økonomisk af statslige midler og puljer på et gennemsigtigt grundlag. De indsatser, der er betinget af sådanne anlæg, er alle samtidig indsatser, der medvirker til at sikre energiforsyningen til borgerne generelt, og dermed til at fastholde borgernes levestandard og samfundsøkonomisk robusthed.

I sin endelige form er der i denne strategiske Energi- og Klimaplan fastlagt 11 overordnede indsatser med tilknyttede CO2-reduktionsmåltal, der hver især rummer en række konkrete handlinger, som er tæt knyttet til både de 11 initiativer fra klimaudvalgets rapport og til de 58 bearbejdede borgerforslag Advisory Board har angivet prioriteringsnøgle til. Det er de 11 indsatser, samt en tværgående understøttende indsats som Odder Kommune skal arbejde for at gennemføre frem mod 2030 og 2050. Heraf skal størstedelen igangsættes inden 2025, hvis det skal være muligt at nå de delmål for CO2-reduktion som handlingerne skal effektuere. I november 2021 drøftede Kommunalbestyrelsen de 11 overordnede indsatser for klimahandling ved et temamøde. De 11 overordnede indsatser og de underliggende konkrete handlinger er beskrevet i handleplanen, der ligger som et selvstændigt dokument  under den strategiske energi- og klimaplan.


[1] Power-to-X (PtX) dækker over en lang række processer, der bruger (vedvarende) strøm til bl.a. produktion af brændstoffer, der kan erstatte fossil benzin og diesel.