Landbrug

Området er et landbrugsområde med en generel høj dyrkningsintensitet. Der er beregnet en potentiel nitratudvaskning fra hele området ved Fillerup på 51 mg/l. Altså en koncentration på niveau med grænseværdien for drikkevand.

 

Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Nitratudvaskningen beregnes ud fra de gødningsregnskaber og oplysninger om sædskifte, som landmændene i området har indberettet. Beregningen foretages normalt på markniveau. I beregningerne indgår oplysninger om arealanvendelse (skov, by, natur m.m.) i øvrigt i området foruden oplysninger om jordbundsforhold og nedbørsforhold.

 

Da der ikke er konstateret nitrat i vandindvindingsboringerne i hverken OSD Fillerup eller indvindingsoplandene til Balle Vandværk og Torrild Vandværk, og da den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen er omkring 50 mg/l, er det af Odder Kommune vurderet, at der ved udarbejdelsen af denne indsatsplan ikke aktuelt er behov for at reducere nitratudvaskningen gennem ændringer i arealanvendelsen.