Risikoområde 22: Terrænnært grundvand i Hou

Beskrivelse af problematik

I størstedelen af Hou står grundvandet mindre end 2 m under terræn om vinteren og klimaforandringer i form af mere vinternedbør og havstigning kan foranledige permanente stigninger af grundvandsspejlet på op på mod 0,5 m eller mere. Grundvandet kan give udfordringer for et væsentlig større område end det, som er udsat for oversvømmelser fra havet og nedbør – se risikoområde 8. Grundvandsudfordringen skal håndteres sammen med udfordringer fra hav og nedbør i koordinering med Udviklingsplanen for Hou og i samarbejde med borgerne. Der skal således fokuseres på klimatilpasning af hele Hou i forhold til grundvand, nedbør og havet.

Handling

Inden 2025 skal der udarbejdes en handleplan med nærmere analyse af vandudfordringerne samt forslag til hvordan risikoen reduceres. Tiltagene skal vurderes i forhold til virkning, økonomi og organisering i samarbejde med borgerne i Hou. Der skal hurtigst muligt etableres et program med moniteringsboringer, så viden om grundvandsspejlets bevægelser over tid kan blive et grundlag for fremtidige tiltag. Moniteringsprogram skal opstartes hurtigst muligt. Fremtidig dræning af området skal overvejes.