Den videre vej

Når den samlede klimastrategi for Odder Kommune er endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen fortsætter arbejdet med at gennemføre strategien. Handlingerne skal udfoldes. Der skal afsættes ressourcer til at gennemføre de beskrevne handlinger, og konsekvenserne for de kommunale politikker og den kommunale planlægning skal fastlægges, så der er grundlag for en eventuel revision af politikker, retningslinjer, kommuneplanen, og tema- og lokalplanarbejdet kan gå i gang.

Den handlingsorienterede reduktionssti efterlader en manko i forhold til målet om CO2-neutralitet i 2050. De beskrevne handlinger er således, til trods for meget ambitiøse målsætninger på mange fronter, ikke nok til at nå målet om fuld klimaneutralitet. 

Mens de fleste udfordringer i energisektoren kan løses med kendt teknologi, er der visse udledninger i særligt landbruget, der ikke kan fortrænges, uden at det vil gå ud over f.eks. fødevareproduktionen som vi kender den. Ligeledes er den konkrete udvikling på transportområdet uvis og til dels uden for hvad Odder Kommune kan påvirke lokalt (løsninger er landspolitiske). Over tid kan der dukke nye tekniske og infrastrukturmæssige muligheder op, som skal indarbejdes i en revideret strategi, eller det kan vise sig umuligt at gennemføre enkelte handlinger. Begge dele vil blive taget op i fremtidige revisioner af den strategiske Energi- og Klimaplan, så strategien for klimahandling hele tiden er ajourført med aktuelle mål, der er synkroniseret med udviklingen i samfundet.