Kloakerede områder

For at nedbringe driftsomkostningerne har Forsyningen i Strategiplan 2012-2016 besluttet, at Hundslund, Ørting og Gylling skal separatkloakeres inden udgang af 2016. Samtidig vil der ske en optimering af energi og ressourceforbrug, når mængden af regnvand i spildevandsnettet reduceres.

I spildevandsplanen er der derudover udpeget to områder i Odder, et opland i Fensten og i Søby, der skal separeres i spildevandsplanens planperiode.

Der er ca. 140 ha i kommunen som i status er fælleskloakeret. Arealer der forventes separat- og spildevandskloakeret i planperioden er angivet i oversigten nedenfor.

Periode Separatkloak (ha) Spildevandskloak (ha) Areal i alt (ha)
Planperioden 63 25 88

Det forventes at der ved udgangen af planperioden vil være ca. 52 ha i kommunen, der er fælleskloakeret, svarende til 4 % af det samlede kloakerede areal.

I Odder Spildevands Strategiplan er fremsat et mål om, at minimum 100 ejendomme har etableret anlæg til hel eller delvis håndtering af regnvand (LAR) inden udgangen af 2016. I forbindelse med fornyelse af afløbssystemet i Hundslund er afholdt borgermøde med fokus på, at ejerne af de ca. 130 ejendomme i området, har mulighed for helt at frakoble regnvandet og i stedet håndtere regnvandet på egen grund (LAR). Frakoblingen af regnvand betinges af, at det er økonomisk forsvarligt for Forsyningen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015