Kloakerede områder

Odder Kommune har et samlet areal på ca. 22.500 ha. Heraf er ca. 1.300 ha kloakeret med ca. 460 km ledninger.

Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper i Odder Kommune:

  • Fællessystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem.
  • Separatsystem, hvor spildevand og regnvand afledes i hvert sit ledningssystem.
  • Spildevandssystem, hvor der er etableret kloakledninger til husspildevand, mens regnvand nedsives.
  • Vejafvanding, hvor kloakledningerne udelukkende afleder regnvand fra vejene.
Kloakprincip Areal (ha) Ledningslængde (km)
Separatkloak 790 336
Spildevandskloak 360 99
Fælleskloak 140 24
Vejafvanding 10 -
I alt 1.300 460

Fordelingen af øvrige komponenter i kloaknettet i Odder Kommune er vist i nedenstående tabel med udgangspunkt i Forsyningens ledningsregistrering.

Komponent Antal
Stikledning 11.608
Brønd 11.770
Bassin 21
Overløbsbygværk 10
Olieudskiller 2
Pumpestation 110
Udløb 111

De kloakerede områder ud af i alt 1.300 ha kloakerede områder består af:

  • 790 ha (60 %) separatkloakeret (separatsystem).
  • 140 ha (10 %) er fælleskloakeret (fællessystem).
  • 360 ha (30 %) er spildevandskloakeret (spildevandssystem).
  • 10 ha (under 1%) er udelukkende vejafvanding.

Spildevand og regnvand ledes til hhv. renseanlæg og recipienter gennem ca. 460 km ledninger. Omkring halvdelen af disse ledninger er anlagt før 1980, og skal derfor undersøges. Det skal herefter vurderes, om de skal betragtes som saneringsmodne, det vil sige, repareres eller udskiftes for at sikre funktionen i fremtiden.

Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2001-2008 er det kloakerede område i kommunen blevet udvidet med en række bysamfund, der er blevet tilsluttet kommunalt renseanlæg:

Bysamfund Afleder til
Neder Randlev Odder Renseanlæg
Over Randlev Odder Renseanlæg
Aalstrup Odder Renseanlæg
Nølev Odder Renseanlæg
Assedrup Odder Renseanlæg
Rude Odder Renseanlæg
Dyngby Odder Renseanlæg

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015