Spredt bebyggelse

Ved "ejendom i det åbne land" eller "spredt bebyggelse" forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem, og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end 30 personækvivalenter (PE).

Ejere af ejendomme i det åbne land, som ligger indenfor oplande til udpegede vandløb og søer jf. Vandplanerne (link), hvor der er vedtaget et rensekrav, og dermed opfylder betingelserne for påbud om forbedret spildevandsrensning, vil modtage et krav om forbedret spildevandsrensning. 

I flere områder i Odder Kommune er forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land allerede gennemført, mens der i andre områder mangler at blive meddelt påbud. En række ejendomme i det åbne land afleder i forvejen spildevandet til nedsivningsanlæg, og berøres derfor ikke af rensekravene. Oversigten herunder angiver status for opfyldelse af rensekrav per primo 2015. 

Opland Antal ejendomme i oplandet Indsatskrav (renseklasse) Status for kravoverholdelse*
Norsminde Fjord (Odder Å og Rævså) 638 OP 514
Drikkær Bæk 26 O 25
Malskær Bæk 129 O 117
Møllebæk 47 O 44
Skanderborg Sø 53 OP 52
Sondrup Bæk 43 O 39
Spongså 64 O 58
Spøttrup Bæk 59 O 57
Vandmose Bæk 24 O 23
Stilling-Solbjerg Sø 2 OP 2
Ladegårds Å 20 O 0
Holterenden 29 O 0

*Antal ejendomme i oplandet som opfylder rensekravet.

Manglende kravopfyldelse for de resterende ejendomme i oplandene kan skyldes fejl i opgørelsen eller forventning om offentlig kloakering af oplandet, ligesom der kan være enkelte individuelle omstændigheder der forårsager den manglende kravopfyldelse.

Norsminde Fjord er recipient for en stor del af afvandingsoplandene i Odder Kommune. Fjorden er i Vandkvalitetsplan 1997 udpeget som belastet af næringsstoffer. Oplandet til fjorden udgøres af dels Odder Å og Rævså og ejendomme beliggende i oplandene har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning.

Der er desuden udpeget 11 oplande med rensekrav for spredt bebyggelse. Odder Kommune har stillet påbud om forbedret spildevandsrensning i 9 af disse oplande og planlægger at meddele påbud om forbedret rensning i et mindre vandløbsopland i Åkær Å-systemet, Ladegårds Å. Holterenden på Alrø har opnået udsættelse fra krav om forbedret spildevandsrensning ved udvalgsafgørelse i 2009. 

Krav om forbedret rensning omfatter primært de ejendomme, som udleder spildevand til de udpegede forureningsfølsomme recipienter nævnt i spildevandsplanen. Der skal inden afgørelse om påbud foretages registrering af ejendommens afløbsforhold, ligesom ejer skal modtage varsel om et forventet påbud for at kunne supplere med oplysninger til sagen. 

Statisk kort

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015