Dimensionering af kloakanlæg

For at tage hensyn til kommende klimaforandringer og statistisk usikkerhed skal der ved dimensionering af nye spildevandsanlæg benyttes et sikkerhedstillæg, der i beregningen bliver tillagt regnmængden, som beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”, Skrift nr. 29 ”Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer” og Skrift nr. 30 "Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter".

Odder Spildevand A/S har ansvaret for, at der tages stilling til sikkerhedstillæggets størrelse, og at der gennemføres hydrauliske beregninger i henhold til funktionspraksis.

Sikkerhedstillæg består af tre forskellige faktorer, som beskrevet nedenfor:

Faktor Sikkerhedstillæg
Klimafaktor 1,30 - 1,40 (nedbørsafhængig)
Byfortætningsfaktor 1,0 - 1,2
Statistisk usikkerhedsfaktor 1,0 - 1,2
Samlet sikkerhedsfaktor 1,3 - 2,0

På baggrund af Naturstyrelsens ”Vejledning om Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner” korrigeres med en klimafaktor i forhold til de forventede klimaændringer. Region Midtjylland anvender ligeledes disse klimafaktorer i den udarbejdede ”Skabelon til Klimatilpasningsplan”.

Faktoren for byfortætning vurderes i hvert enkelt tilfælde, alt efter oplandets struktur. Faktoren for statistisk usikkerhed (modelberegning) vurderes individuelt i hvert tilfælde i forbindelse med områdeplaner og udførelse af spildevandsanlæg.