Gosmer-Halling Vandværk

Der er optegnet to indvindingsoplande til Gosmer-Halling Vandværk. Det ene er oplandet til tvillingboringen DGU nr. 108.142 og 108.143, der strækker sig fra indvindingsboringerne og mod syd. Det andet opland er oplandet til den dybe indvindingsboring DGU nr. 108.252 – Kildepladsen - der strækker sig i en mere sydvestlig retning. Kildepladsen er en fælles kildeplads for Fensten, Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværker. Arealanvendelsen ved oplandene er overvejende landbrugsarealer og en mindre del består af by. Grundvandsmagasinet ved indvindingsoplandene er vurderet til at have stor sårbarhed overfor nitrat, og området er af Naturstyrelsen udpeget som indsatsområde.

I de dele af oplandene, hvor der er landbrug, kan den potentielle nitratudvaskning være høj og den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for oplandet til tvillingeboringen er på baggrund af oplysninger fra 2013 beregnet til at være omtrent 74 mg/l, mens det inden for det ved kildepladsen mod nord er på 66 mg/l. Sulfatindholdet i tvillingboringen er relativt højt og vidner om påvirkning fra overfladen. Det vurderes derfor, at der kan være behov for at sikre, at den gennemsnitlige nitratudvaskning i indvindingsoplandet bliver nedbragt. Reduktionsmålet for indvindingsoplandet er på 689 kg N svarende til at omtrentlig 11 ha udtages til skovrejsning for at sikre målopfyldelse. Kildepladsen boring DGU nr. 108.252 vurderes ikke at være påvirket fra overfladen. Grundvandet ved Kildepladsen har et naturligt højt indhold af ammonium og et indhold af arsen. Der er fundet BAM ved tvillingboringerne.

Indsatser ved Gosmer-Halling Vandværk incl. Kildepladsen

Odder Kommune

  • Odder Kommune genberegner nitratudvaskning og dermed behovet for nedbringelse af nitratudvaskningen i indvindingsoplandet til tvillingboringerne,når der er indsamlet detaljerede oplysninger vedr. dyrkningspraksis.

Gosmer-Halling Vandværk incl. Kildepladsen

  • Da den naturlige vandkvalitet i den dybe boring viser et højt indhold af ammonium og indhold af arsen anbefales det, at de 3 vandværker arbejder for en så skånsom indvinding som muligt i det dybe magasin, hvor indvindingen fordeles over hele døgnet. Fortsat ligelig fordeling af indvindingen mellem tvillingeboringerne og Kildepladsen.
  • Udviklingen i den naturlige vandkvalitet i boring DGU nr. 108.253 følges for at undersøge om indvindingen i den dybe dal påvirker vandkvaliteten negativt. Særligt udviklingen i arsen, ammonium og klorid indholdet skal følges.
  • Vandværket indsamler i samarbejde med landbruget og kommunen detaljerede oplysninger vedr. dyrkningspraksis i indvindingsoplandet til tvillingboringerne senest 1 år efter vedtagelse af indsatsplanen, eller når der er indgået aftaler om ændret dyrkningspraksis inden for BNBO.
  • Vandværket skal senest ét år efter Odder Kommune har genberegnet nitratudvaskningen tage stilling til, hvordan de ved hjælp af ændringer i arealanvendelsen i indvindingsoplandet til tvillingeboringerne for eksempel ved skovrejsning ønsker at reducere nitratudvaskningen. Ændringerne skal igangsættes inden for to år herefter. Målet er at sikre, at nitratudvaskningen i indsatsområder i indvindingsoplandet vedvarende nedbringes til max. 50 mg/l.
  • Vandværket anbefales at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ingen brug af pesticider i indvindingsoplandet inden for de udpegede nitratfølsomme områder til tvillingboringerne, da boringerne er beskyttet af relativt tynde lerlag, og der er fundet BAM i grundvandet.
Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015

Læs mere

Landbrugsforhold