Regulativ for de almene vandværker

Almene vandforsyningsanlæg skal udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted.

Der foreligger et fælles regulativ for de almene vandværker i Odder Kommune. Udgangspunktet for det fælles regulativ er standardregulativ af Danske Vandværker.

Naturstyrelsen har i 2014 udgivet vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger. Odder Kommune vil foranledige at der udarbejdes et nyt fællesregulativ for de almene vandværker i Odder Kommune.

Regulativet beskriver regelgrundlaget mellem vandforsyningen og forbrugeren. Regulativet skal blandt andet indeholde oplysninger om:

  • Hvem der ejer/driver vandværket
  • Hvem der har ret til forsyning fra vandværket
  • Vilkår for tilslutning og forsyning med vand
  • Hvordan priserne for vand, stikledningsbidrag samt anlægs- og driftsbidrag fastsættes

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.