Vind, hede, storm og erosion

I forhold til klimaforandringer er der mere end vand, der kan give udfordringer. Som en lille østjysk kystkommune har Odder indtil nu oplevet et relativt stabilt klima, og ikke været specielt berørt af klimarisici forårsaget af ændringer i vind, varme (hedebølge) og tørke, men udviklingen følges tæt, og det vurderes løbende om der skal indføres tiltag ift. tørke, hede og storm – herunder om der er behov for ændringer i vores beredskabsplan for Voldsomt Vejr og Sundhedsberedskabsplanens afsnit om Voldsomt Vejr. 

Nedenfor er klimarisici vurderet for vind, varme (hedebølge) og tørke på bagrund af KL´s 3 tema-notater, som bygger på data fra Klimaatlas forår 2022. Risici er vurderet i forhold til vores lokale kontekst, og de erfaringer vi har indtil nu, dvs. om der på nuværende tidspunkt er behov for handling eller om faren accepteres for nu, og løbende vurderes.

Vind

Der er hverken i Klimaatlas eller i IPCC’s rapporter indikationer på ændringer i vindstyrken over Danmark mod slutningen af århundredet. Klimaatlas angiver, at der dog er forskelle mellem klimamodellerne, der gør det usikkert, om vindstyrken og antallet af storme vil stige, aftage eller forblive uforandret.

Fremskrivningerne viser ikke større fare for stormskade på bygninger, større stormfald eller større vind-skabte bølger. Flere gamle træer vil nok falde for storme, det må vi forvente fordi træer i mindre grad fældes af hensyn til biodiversitet – ikke fordi det blæser mere.

I Odder Kommune opleves jævnligt stormskade på bygninger og stormfald i skove når storme kommer ind over kommunen - men ikke umiddelbart voldsommere eller hyppigere end tidligere.  Kommunen vil følge udviklingen i datagrundlaget mhb. på, at vurdere behov for at iværksætte handlinger.

Kommunen har udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan i 2022, som også omfatter indsatser ved Voldsomt Vejr. Ved Voldsomt Vejr (bl.a. storm, snestorm, isslag) kan opstå situationer, hvor sårbare borgere må undvære hjælp i en periode fordi vejene ikke er farbare. Samtidig må forventes, at et større antal medarbejdere ikke kan komme frem til deres arbejdsplads. Sundhedsberedskabsplanen vurderes dækkende på nuværende tidspunkt.

Kommunens beredskabsplan for Voldsomt Vejr er senest opdateret i 2021, og vurderes dækkende på nuværende tidspunkt.

Kommunen er bekendt med, at nogle private skovejere har igangsat tiltag i deres produktionsskove for at imødegå risiko for tab som følge øget stormfald. Tiltagene omfatter bl.a. fokus på at fælde udsatte træer, plantning af eg og lign. i vestvendte vindudsatte skovkanter (eg/bøg står bedre fast end nåletræer), og opmærksomhed på hugst-rækkefølge, dvs. nåletræer fældes før eg/bøg i et område. I andre skove og i de kommunale skove er der ikke p.t. igangsat tiltag.

Varme - hedebølge

Ved højt CO2-niveau forventes en markant stigning i antallet af dage med stærk varme. De meget varme døgn bliver samtidig mere ekstreme, og i nogle år vil der komme markant flere hedebølgedage og/eller længere hedebølger.

Generelt har Odder Kommune indtil nu ikke været særlig berørt af klimarisici forårsaget af varme-hedebølger. Med de ændringer der tegner sig i fremtiden, vil kommunen følge udviklingen i datagrundlaget tæt mhb. på, at vurdere behovet for at igangsætte handlinger som fx etablering af køling/ventilering/skygge i udvalgte bygninger/områder, udvide beredskabsplaner mv.

Ældre og andre sårbare er i større fare for hedeslag og dehydrering under hedebølge, og den mentale sundhed kan også påvirkes negativt. Natur og biodiversitet kan komme under pres, hvis temperatur-tolerance hos dyr og planter overskrides.

Kommunen har udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan i 2022, som også omfatter indsatser ved Voldsomt Vejr, herunder hedebølge. I beredskabsplanen henvises for hedebølge til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk under ”gode råd i varmen”.  

Odder Kommune har en lang og attraktiv kyst, som i varme perioder tiltrækker overordentlig mange strandgæster. Trygfondens Kystlivredning har hvert år livreddere ved Saksild strand i hele sæsonen. Udviklingen følges løbende mhb. på at udvide denne ordning til flere strande. 

Tørke

Den potentielle fordampning øges i takt med stigende temperaturer, og det er uomtvisteligt, at temperaturerne stiger de kommende år. Sammen med den forventede stigning i antal tørre dage om sommeren, indikerer det en øget risiko for udtørring. Klimaatlas indikerer ved højt CO2-niveau en udvikling mod lidt flere tørre sommerdage og lidt længere tørreperioder om sommeren; men herfra kan ikke konkluderes endeligt om tørke, dels fordi usikkerheden er stor, dels fordi tørke også er påvirket af andre forhold. Den sidste alvorlige tørke var i 2018.

Indtil nu har Odder Kommune ikke været særlig berørt af klimarisici forårsaget af tørke, måske fordi kommunen som en lille østjysk kystkommune har oplevet et relativt stabilt klima. Udviklingen følges mhb. på at vurdere behov for at igangsætte behov for handlinger.

Tørke medfører generelt en højere brandrisiko, og særligt faren for naturbrande stiger. Der er hvert år adskillige natur- og markbrande, men det er i forholdsvis lille skala og har indtil nu ikke udfordret brandvæsen og beredskab i væsentlig grad. I bl.a. 2018 var der afbrændingsforbud, og på hjemmeside, dagspresse m.v. bliver der i tørre perioder gjort opmærksom på brandfare og tiltag til at reducere risikoen.

For landbruget kan tørke i sommerens vækstsæson markant reducere høstudbyttet og koste milliardbeløb i tabte indtægter. 2018 var et virkeligt slemt tørkeår i hele landet. Landmænd i Odder oplyser, at selvom udbyttet var reduceret i størrelsesordenen 30-40%, stod det betydeligt værre til i andre dele af landet. Det skyldes, at jordbundstypen i en stor del af kommunen er lerholdig og forholdsvis god til at holde på vandet. Nogle landmænd i kommunen har skiftet til en driftsform, hvor de forsøger at holde på fugten i foråret ved at bearbejde jorden mindst muligt, og nogle har overvejet at etablere bassiner til opsamling af regnvand til vanding i tørre perioder.

Vandforsyningen kan blive væsentligt udfordret under hedebølger og tørker, hvor efterspørgslen på vand generelt stiger. I 2018 oplevede vandværkerne i Odder Kommune et voldsomt øget vandforbrug, og der var forbud mod havevanding. Den mest udbredte jordbundstype i kommunen er lerblandet sandjord, som er mindre  tørkeudsat end fx sandjord. Derfor er der kun ganske få markvandings-boringer i kommunen. Generelt vurderer vandværkerne at der ikke p.t. er behov for at øge indvindingskapaciteten.

Erosion

Påvirkningen fra bølger både på sandstrand og på stenstrand medfører erosion, hvorved bygninger mv. trues af oversvømmelse og ødelæggelse. Med stigende havvandsstand og flere ekstreme vejrhændelser som stormflod, vil risikoen for erosion af kysten øges på udsatte steder.

I Kommuneplan 2021-2033 er udpeget 3 indsatsområder: Saksild Strand, Dyngby Lyng og Hou, og det anbefales, at der inden 2040 laves en strategi for afværgeforanstaltning ved Saksild Strand, og inden 2070 for Dyngby Lyng og Hou. Afværgeforanstaltninger for erosion er ofte komplekse løsninger der omfatter et større område, og som kan være meget omkostningstunge. Det er derfor nødvendigt at planlægge på lang sigt under hensyn til kommunens ønsker til udvikling af kyst- og strandstrækninger.  

I Kommunen er fastsat følgende retningslinje indenfor de udpegede erosions truede områder:  Ved planlægning af ny bebyggelse, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse i områder med risiko for erosion, skal der etableres foranstaltninger til sikring mod erosion.

LINK til kommuneplanens afsnit om erosion